สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ITA)

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

*ท่านสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ Messenger live Chat ที่อยู่บนหน้าเว็บหลักของสำนักงาน

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน