สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินงานหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการนวัตกรรม รุ่นที่ 2 เลขที่ อ0031/2567
สร้างเมื่อ 9 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567 เลขที่ อ0029/2567
สร้างเมื่อ 14 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินงาน “โครงการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South STEAM4INNOVATOR Coaching Program)” ปีงบประมาณ 2567 เลขที่ อ0027/2567
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกสู่การขยายตลาด เลขที่ อ0026/2567
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมการแพทย์ เลขที่ อ0025/2567
สร้างเมื่อ 6 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการตลาด (Startup Thailand Connext) เลขที่ อ0024/2567
สร้างเมื่อ 6 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านธุรกิจฐานนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (NIA MOOCs) เลขที่ อ0023/2567
สร้างเมื่อ 6 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาโครงการพัฒนาวามสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (Brainpower) เลขที่ อ0021/2567
สร้างเมื่อ 27 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ปี 2567 เลขที่ อ0020/2567
สร้างเมื่อ 27 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ (MOOCs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เลขที่ อ0022/2567
สร้างเมื่อ 27 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน (Invest Startup Thailand) เลขที่ อ0019/2567
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดจ้างที่ปรึกษาศึกษาและร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนามาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ อ0018/2567
สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2567