สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาการจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ0010/2566
สร้างเมื่อ 29 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน เลขที่ อ0007/2566
สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2023 เลขที่ อ0006/2566
สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมา กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 (Pioneering Innovator Network : PIN#4) เลขที่ อ0005/2566
สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ภายใต้โครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยรอบภูมิภาค รุ่นที่ 2 (นิลมังกร)
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมธุรกิจ BCG ย่านนวัตกรรมศรีจันทร์-กังสดาล เลขที่ อ0003/2566
สร้างเมื่อ 4 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม สำหรับโครงการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เลขที่ อ0002/66
สร้างเมื่อ 3 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ การนำ เสนองานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) เลขที่ อ0001/2566
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0088/2565
สร้างเมื่อ 23 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางศึกษาดูงานประเด็นนวัตกรรมระดับโลกของ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐโปรตุเกสและราชอาณาจักรสวีเดน เลขที่ อ0089/2565
สร้างเมื่อ 16 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เลขที่ อ0088/2565
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อบริหารจัดการการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 4 เลขที่ อ0087/2565
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2565