สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ประธานกรรมการ
  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2. นายเกื้อ วงศ์บุญสิน กรรมการ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ กรรมการ
  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
4. นายนิรันดร จอมทอง กรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นางจิดาภา มั่นในสัจจธรรม กรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
7. เจ้าหน้าที่กฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นางสุวรรณี คำมั่น อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
9. รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร อนุกรรมการและเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
10. นายธาวิน อริยะเมธาดล ผู้ช่วยเลขานุการ
  เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (กฎหมาย)  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
11. นางสาวกัญญาณัฐ เทกมล ผู้ช่วยเลขานุการ
  นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานบริหารความต่อเนื่อง)  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
12. นายสุรัติ ทีปโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ
  นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานบริหารความต่อเนื่อง)  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานพัฒนาองค์กร

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานพัฒนาองค์กร

1. ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นายกังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  
4. นางสาวณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  
5. นางสาววิทสินี บวรอัศวกุล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กร  
6. นายจิตรภณ จิรกุลสมโชค อนุกรรมการ
  นักพัฒนานวัตกรรม  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
7. รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร  อนุกรรมการและเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
8. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
9. นางสาวดารกา ศิวปราชญ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ

1. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ
  หรือผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2. นายรัฐ พิชญางกูร อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
3. นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
4. นายสุวิทย์ เตีย อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นายพงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
6. นายพจน์ สุพรหมจักร อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการนวัตกรรมและการลงทุน  
7. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการและเลขานุการ
8. ผู้แทนหอการค้าไทย อนุกรรมการ
9. ผู้แทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
11. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
12. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2. นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
3. นายเจษฎา ศิวรักษ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
4. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นางสาวคณิศรา ธัญสุนทรสกุล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
6. นายพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
7. นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการนวัตกรรมและการลงทุน  
8. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
9. ผู้แทนหอการค้าไทย อนุกรรมการ
10. ผู้แทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย อนุกรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
12. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
14. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้

1. นายวีรชัย อาจหาญ ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2. นางภาวิณี ชินะโชติ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
3. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
4. นายวิถี สุพิทักษ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อนุกรรมการ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
6. นายวัฒนา รัตนพรหม อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
7. นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการนวัตกรรมและการลงทุน  
8. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
9. ผู้แทนหอการค้าไทย อนุกรรมการ
10. ผู้แทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย อนุกรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
12. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
14. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1. นางสาวณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
2. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
3. นายรุจเวทย์ ทหารแกล้ว อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
4. นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นางจิตติมา เจริญพานิช อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
6. นายฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
7. นายศรัณย์ สุตันติวรคุณ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการนวัตกรรมและการลงทุน  
8. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
9. ผู้แทนหอการค้าไทย อนุกรรมการ
10. ผู้แทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย อนุกรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
12. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
14. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

1. นางสาวณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
3. นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
4. นางรวงผึ้ง สุทเธนทร์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นายเจษฎา ศิวรักษ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
6. นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
7. นางภาวิณี ชินะโชติ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
8. นายธันยพร สุนทรธรรม อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
9. นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
10. นางกานดี เลียวไพโรจน์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
11. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
12. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13, ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
14. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม

1. นายวีรชัย อาจหาญ ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นางสินี จักรธรานนท์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนภาคประชาสังคม  
4. นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุนเพื่อสังคม  
5. นางสาวสุดารัตน์ โรจน์พงศ์เกษม อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเพื่อสังคม  
6. นางศิริพร กิจเกื้อกูล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  
7. นายบุญเรือง มะรังศรี อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม  
8. นางมาลินี จุโฑปะมา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา  
9. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
10. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
11. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
12. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบูรณาการระบบนวัตกรรม

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบูรณาการระบบนวัตกรรม

1. นางสาวณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
4. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
5. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อนุกรรมการ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
6. นายศุภชัย ปทุมนากุล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
7. นางสาวพัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการนวัตกรรม  
8. นายภัทรชัย กีรติสิน อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
9. นายธนชาติ นุ่มนนท์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
10. นายธนพงษ์ ณ ระนอง อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิสาหกิจเริ่มต้น  
11. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม  
12. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
13. รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เลขานุการร่วม
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
14. รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร เลขานุการร่วม
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
15. ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
16. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. นายวีรชัย อาจหาญ อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
5. นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  
6. นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม  
7. นายประถม ศิริวงศ์วานงาม อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารนวัตกรรม  
8. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
9. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
10. นายภคพงษ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 

คณะอนุกรรมการบริหารองค์กร และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

คณะอนุกรรมการบริหารองค์กร และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

1.
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
2. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อนุกรรมการ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
3. นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ อนุกรรมการ
  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
4. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ  
5. นายธนชาติ นุ่มนนท์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. นายนเรศ ดารงชัย อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารองค์กร  
7. นายอุดมธิปก ไพรเกษตร อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์และดิจิทัล  
8. นายศรพล ตุลยะเสถียร อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
9. นางสาวชุติมา การมานะ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ  
10. นางสาวณัฎฐา ชาญเลขา อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์  
11. รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
12. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร เลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
13. นายศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ ผู้ช่วยเลขานุการ
  นักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานสารสนเทศ)  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
14. นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร ผู้ช่วยเลขานุการ
  เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานงบประมาณ)  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 

คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 1. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานอนุกรรมการ
   กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2. นายสนิท อักษรแก้ว อนุกรรมการ
  ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 3. นายสุภาพ คลี่ขจาย อนุกรรมการ
  นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)  
 4. นายวีระพงศ์ มาลัย อนุกรรมการ
  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 5. นางจิราพร ศรีสอ้าน อนุกรรมการ
  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  
 6. หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ อนุกรรมการ
  นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
 7. นายสิงห์ อินทรชูโต อนุกรรมการ
  หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 8. นางวิไลพร เจตนจันทร์ อนุกรรมการ
  Principal Innovation Advisor, Office of the President and CEO
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 
 9. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ อนุกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด  
 10. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 11. รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม อนุกรรมการและเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 12. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 13. นางสาวพัชรีนาถ นำชัยสี่วัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 1. นายสรนิต ศิลธรรม ประธานอนุกรรมการ
  ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 2. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 3. นายวีรชัย อาจหาญ อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 4. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อนุกรรมการ
 5. นายเอกกวีร์ พิทักษ์ธนัชกุล เลขานุการ
  เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม งานบุคคลและพัฒนาองค์กร