สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

วิสัยทัศน์

News d-none 17 ตุลาคม 2561 19,768

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน
Key Corporate in Enhancing National Innovation System towards Sustainable Values


พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
  2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
  3. ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย


บทบาท (Positioning) 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ … พลังขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
NIA … Empowering The Nation by Innovation