สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

News d-none 18 ตุลาคม 2561 16,639

ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เป็นศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการพัฒนาเมืองแบบอัจฉริยะ โดยอาศัยกลไกการสนับสนุนการเงินเพื่อร่วมรับความเสี่ยงกับภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของ สนช. โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึง และใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
  • สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลักดันธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น สำหรับการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล