สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

การสนับสนุนด้านการเงิน

Target :
สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม
บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน

การสนับสนุนด้านการเงินของ NIA เป็นการสนับสนุนในรูปแบบของ "เงินทุน" โดยเป็นทุนให้เปล่า (Grant) ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ทุนนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 

เป็นกลไกให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจแบบให้เปล่า (Grant) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และนำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญทั้งกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการหลักๆ ดังนี้

1. โครงการนวัตกรรมแบบเปิดหรือ (Open Innovation) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแบบเปิดทั่วไป เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup/SMEs ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากเดิม มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ (Productivity) และ/หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ (Value added) 

 • วงเงินสนับสนุนสูงสุดโครงการละ 1.5 ล้านบาท และมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก NIA
 • สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล: [email protected]

 

2. โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและธุรกิจในลักษณะก้าวกระโดด หรือ นวัตกรรมที่มีลักษณะการสร้างให้เกิด Platform และรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ใหม่ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหรรม ซึ่งจะมีการกำหนดธีมการให้ทุนในแต่ละปีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม 

 • วงเงินสนับสนุนสูงสุดโครงการละ 5 ล้านบาท และมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก NIA
 • สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thematic.nia.or.th
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล: [email protected]

 

2.ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม

เป็นกลไกให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบให้เปล่า (Grant) ในการพัฒนาต้นแบบหรือนำร่องนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมไทยในมิติต่างๆ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 โครงการหลักๆ ดังนี้

1. โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา (Sectoral Social Innovation Project)

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เปิดรับข้อเสนอโครงการจากทั่วทั้งประเทศ สนับสนุนความหลากหลายของแนวคิดนวัตกรรม สู่การพัฒนาต้นแบบหรือนำร่องนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมไทยทั้ง 9 มิติ ได้แก่ 

 1. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2. ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน 
 3. ด้านการศึกษา 
 4. ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 
 5. ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 
 6. ด้านภาครัฐและความเป็นเมือง 
 7. ด้านสุขภาพ 
 8. ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
 9. ด้านการจัดการภัยพิบัติ 
 • วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ 

2. โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน (City and Community Innovation Challenge)

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสำหรับพัฒนาเมืองและชุมชน (Innovation for urbanization) โดยเกิดการบูรณาการ่วมกับพื้นที่ ทั้งหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ผลักดันไปสู่การใช้งานจริงเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ท้าทายของชุมชนและเมือง 

 • วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ

3. โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Village)

สนับสนุนการนำผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมไปขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผลผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนหรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ 

 • วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ 

4. หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit : SID)

เป็นการบ่มเพาะเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือผู้ที่สนใจ จนสามารถพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องได้ ผ่านกิจกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัย การให้ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและการบ่มเพาะ โดยหวังว่าจะเกิดนวัตกรเพื่อสังคม และกิจการเพื่อสังคมที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง และแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 • สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th/
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล: [email protected]
 • ติดตามการรับสมัครทุกโครงการของนวัตกรรมเพื่อสังคมได้ที่ ข่าวประกาศ

 

“นวัตกรรม” แบบไหน ถึงขอรับทุนได้?

NIA ให้การสนับสนุน “นวัตกรรม” ทุกรูปแบบ ทั้งที่จับต้องได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน รวมถึงนวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ หรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (บริษัท หจก. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์) 

  ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

  *หมายเหตุ: บุคคลธรรมดาไม่สามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนโครงการจาก NIA ที่เป็นภาครัฐได้ เนื่องจากระเบียบสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม NIA จะให้การสนับสนุนโครงการแก่ “นิติบุคคล” ที่ถือหุ้นโดยบุคคลสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 51 เท่านั้น ดังนั้น บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่ถึงร้อยละ 51 จึงไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้

   

 • ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
  (เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนจากที่ขอรับการสนับสนุน)

 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  ตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา

   

รูปแบบเงินสนับสนุน

 • ผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการที่สำนักงานฯ
 • การจ่ายเงินเพื่อให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (reimbursement) กล่าวคือ ผู้รับทุนสนับสนุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายแต่ละงวดไปก่อน แล้วจึงนำเอกสารค่าใช้จ่ายมาเบิกจ่ายจาก NIA แล้ว NIA จะทำการเบิกจ่ายให้เป็นรายงวด
 • กรณีผู้ขอรับทุนเป็นภาคเอกชน จะต้องแสดงค่าใช้จ่าย (In-Cash) ที่เกิดขึ้นหลังจากลงนามสัญญาส่วนของผู้ขอรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ
 • NIA ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)
 • ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนในนามของนักวิจัยโดยตรงได้ โดยผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู่เท่านั้น

 

วิธีการสมัครขอรับทุนสนับสนุน

ไม่ว่าจะสมัครโครงการอะไรของทั้ง ทุนนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และ ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ผู้ประกอบการจะต้องสมัครที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/ โดยกดสมัครสมาชิกก่อน จากนั้นกดเมนูเข้าใช้งานระบบเพื่อ Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนูยื่นโครงการใหม่และเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนจาก NIA

ขั้นตอนขอรับทุนสนับสนุนจาก NIA

 

ทั้งนี้สามารถดูคู่มือการสมัครยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได้ที่ >> คู่มือการสมัครขอทุนกับ NIA

 

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

คอนเทนต์นวัตกรรม

ดูทั้งหมด