สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

แผนดำเนินงาน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 2565
สร้างเมื่อ 8 มิ.ย. 2565
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สร้างเมื่อ 29 เม.ย. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2565
แผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาบุคลากร สนช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2565
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ฉบับรายละเอียดโครงการ)
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2565
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2565
สมุดปกขาวโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยี ด้านดนตรี ศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ
สร้างเมื่อ 19 ม.ค. 2565
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ฉบับรายละเอียดโครงการ)
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564