ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
30 ก.ย.
🗓 เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564
📑 เสนอขอรับทุนได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท/โครงการ
ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th/2021/city65/


ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA กำลังเฟ้นหาไอเดียนวัตกรรมดีๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และอนุรักษ์อัตลักษณ์พื้นถิ่น ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยียกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตพี่น้องในชุมชนไว้ได้พร้อมกัน ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565” (City & Community Innovation Challenge 2022)

👩‍🎨 นวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา
หัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่
1⃣ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
2⃣ การยกระดับภูมิปัญญาพื้นถิ่น
3⃣ ทัศนศิลป์
4⃣ ศิลปะการแสดง
5⃣ ศาสนา

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม
  2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
  3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการสนับสนุน

เป็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ที่สามารถแก้ปัญหาสำหรับเมืองและชุมชนในหัวข้อที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการที่สำนักงานฯ กำหนด ดังนี้

  • การจ่ายเงินเพื่อให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (reimbursement) ซึ่งผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายในโครงการแต่ละงวดไปก่อนตามแผนงาน แล้ว สนช. จะทำการเบิกจ่ายให้เป็นรายงวด
  • กรณีผู้ขอรับทุนเป็นภาคเอกชน จะต้องแสดงค่าใช้จ่าย (In-Cash) ส่วนของผู้ขอรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ
  • ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนในนามของนักวิจัยโดยตรงได้ โดยผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู่เท่านั้น
23 ส.ค.
FTI-STARTUP CONNEXT
📣โอกาสทางธุรกิจ สำหรับสตาร์ทอัพทั่วประเทศ
.
✅หากคุณ คือ สตาร์ทอัพ ที่มีของ! (ผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรม)
✅หากคุณ คือ สตาร์ทอัพที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
✅หากคุณ คือ สตาร์ทอัพที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
👉🏻และ...หากคุณ คือ สตาร์ทอัพที่ “ใช่”
.
เราขอเชิญชวนคุณมาจับมือไปด้วยกัน พร้อมโอกาสในการขยายธุรกิจ (การจับคู่และต่อยอด ผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์
.
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) จัดทำโครงการส่งเสริมเชื่อมโยงวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทย หรือ FTI Startup Connext เพื่อให้สตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรม ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เกษตร อาหาร พลังงาน ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงความร่วมมือสู่การขยายธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบ B2B
.
🤝เรายินดีเปิดบ้านต้อนรับสตาร์ทอัพทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวไปสู่รูปแบบธุรกิจ B2B และร่วมกันขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา‼️
.
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ 
ตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2564
.
สมัครได้ที่ https://url.fti.or.th/l/ZzyqCtYgB
.
ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิริภัสร์ (ถุงแป้ง) 
092 263 5600
อีเมล : irdi.matchingcenter@gmail.com
Line@ : IRDI
.
16 ส.ค.

เปิดรับสมัครตั้งแตวันนี้ - 16 สิงหาคม 2564

📣 ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021) 


🏆 ชิงโล่พระทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท 


📌 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผลงานมาได้ที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

📌 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

☎️ โทรศัพท์ 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626 โทรสาร 0-2942-7621 

🖥 E-mail:ricefoundthailand@yahoo.com

รับสมัครตั้งแต่ 3 พฤษภาคม - 16 สิงหาคม 2564

พิธีมอบรางวัล 5 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 - 17.00 น.

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://regional.nia.or.th/th/calendarnia/article/detail/id/5/iid/52?fbclid=IwAR0WazqNDA4UZvDEmqY7sTG5K415U56GZXUT22v223McXBLMsHha9oQrFN4 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

นายณัฐวุฒิ มรกฎ โทร. 02-017-2555 ต่อ 642 E-mail: nuttawut.m@nia.or.th

#รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย2564 #นวัตกรรมข้าวไทย #มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมป์ #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA


6 ส.ค.
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแถลงข่าว Thailand AgTech Startup Ecosystem ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
.
เปิดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม กลไกการพัฒนาและแนวทางการส่งเสริม ระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ด้านการเกษตรของประเทศไทย 
 .
และร่วมรับฟังเสวนาจากหน่วยงานในวงการ AgTech Startup ประเทศไทย หัวข้อ “บทบาทและความท้าทายของการพัฒนา Thailand Agtech Startup Ecosystem" 
.
ในรูปแบบของ Online ผ่านระบบ zoom
✍️สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพื่อรับ Link ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม 2564 https://forms.gle/5NjqGKkEEzHr6scF6
.
หรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา (กอล์ฟ)
- โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552
- มือถือ 098-257 0888
- อีเมล Thinnawat.s@nia.or.th
.
5 ส.ค.

📣 กิจกรรม "Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 9"

🗓 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.

📍 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 สิงหาคม 2564

📍 สามารถลงทะเบียนในระบบ https://mis.nia.or.th/nia จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ เท่านั้น
📍 แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 4 สิงหาคม 2564

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พบกับ กิจกรรม “Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 9"
ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

Highlight ภายในกิจกรรมประกอบด้วย
✅ 13:00-16:30 Pitching concept ideaผู้ประกอบการที่ต้องการนำเสนอ Pitching concept idea ต้องดำเนินการยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia

—————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
087-383-8053 (คุณรุ่งทิพย์)
086-963-0777 (คุณนันทัชพร)
E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com
—————————
PSU Science Park
"Where Science and Technology Harmonize with Business"

#PSUSciencePark #ipop #SouthernThailandSciencePark #อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ #Professional #Science #Unity
#NIA #OpenInnovation #RoadShow #Startup #SMEs

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

บล็อก

ดูทั้งหมด