สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก เพื่อหาแนวทางการทำงานในการสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมกับเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก

News 19 มีนาคม 2567 548

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก เพื่อหาแนวทางการทำงานในการสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมกับเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก

S__32620611.jpg

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จ.ระยอง สำนักงานฯได้จัดกิจกรรม “รับฟังความคิดเห็นเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก เพื่อหาแนวทางการทำงานในการสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมกับเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ “กิจกรรมการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในการสนับสนุนนวัตกรรมระดับภูมิภาคผ่านเครือข่ายภาคตะวันออกของของสำนักงาน” ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยในกิจกรรม “รับฟังความคิดเห็นเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก เพื่อหาแนวทางการทำงานในการสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมกับเครือข่ายของสำนักงานในภาคตะวันออก” สำนักงานได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้

ตัวแทนภาคเอกชน

 1. ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
 2. รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
 3. ประธานและรองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดระยอง
 4. รองประธานกลุ่ม YEC จังหวัดระยอง

ตัวแทนมหาวิทยาลัยในพื้นที่

 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. รองประธานคณะกรรมการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ

 1. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 2. ผู้แทนจากเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi

 

โดยได้ผลจากเครือข่ายนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมนวัตกรรมในภาคตะวันออก ดังนี้

1. ปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่ง

           ปัจจุบันจังหวัดระยอง กำลังมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งมาบตาพุด เฟส 3 เกิดขึ้น ซึ่งยังคงประสบปัญหาเรื่องการกัดเซาะของชายฝั่งอยู่อย่างต่อเนื่อง เราจัดการด้วยการถมพื้นที่ แต่ยังไม่มีวิธีการจัดการอย่างยั่งยืนหรือมีนวัตกรรมมาแก้ปัญหานี้ได้

2. ปัญหาด้านขยะ

         การจัดการขยะในจังหวัดระยอง มีระบบการจัดการของจังหวัด แต่ปัญหาจำนวนและลักษณะของขยะในจังหวัดมีลักษณะมาตามฤดูกาล ทำให้การจัดการขยะเป็นไปได้ยาก ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หากมีนวัตกรรมการจัดการขยะแต่ละประเภทก็จะทำให้การจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน

3. ปัญหาด้านกลิ่นยางพารา

         พื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดระยองมีการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเก็บเกี่ยวน้ำยางพาราในพื้นที่ ส่งผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นของน้ำยาง กับธุรกิจการท่องเที่ยว และชุมชนบางแห่ง ในพื้นที่ระยอง จึงอยากได้แนวทางหรือนวัตกรรมการแก้ปัญหา ที่จะลดผลกระทบต่อธุรกิจและชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

4. ธุรกิจ SME เริ่มถดถอย

         ด้วยการขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น) เข้ามาในประเทศไทย อาจทำให้ธุรกิจระดับ SME ของไทยกำลังเข้าสู่การแข่งขันที่สูงขึ้น และเริ่มถดถอย มีธุรกิจหลายอย่างที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในปัจจุบัน จึงอยากให้ สนช.เข้ามาเป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจ SME ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

5. แรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม ไม่สามารถทำงานได้

         ด้วยนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในปัจจุบันไม่สามารถเข้าสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้เท่าที่ควร ด้วยการจำกัดเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและระดับฝีมือแรงงานยังไม่เพียงพอในปัจจุบัน อว. เริ่มปรับปรุงหลักสูตรให้มีสัดส่วนที่คนทั่วไปสามารถมาพัฒนาตัวเองผ่านการ upskills / reskills ได้ โดยให้เป็นหลักสูตรแบบปริญญา 75% และ Upskills reskills 25% มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มมีการสร้างหลักสูตรระยะสั้น เพื่อตอบโจทย์นักเรียนอาชีวศึกษา ที่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และกำลังขยายไปสู่วิทยาลัยต่างๆในพื้นที่ EEC ในอนาคต

6. การใช้เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลระยอง ด้วยปัจจุบันแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีการใช้เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ ที่ต้องมีการนำเข้า

          มาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ อยากส่งเสริมให้ สนช.เป็นตัวกลางในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่สามารถผลิตในประเทศไทยได้เองและนำมาใช้ภายในประเทศ

7. การสร้างนวัตกรรมให้กับพื้นที่

          แนวทางการสร้างนวัตกรรมในพื้นที่ ควรมีองค์ประกอบ 4 ส่วนสำคัญ ที่จะทำให้สามารถแก้ปัญหาและสร้างแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

 1. Technology เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
 2. Economic สร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐศาสตร์
 3. Social ชุมชนและสังคมตระหนักถึงแนวทางการแก้ปัญหา
 4. Politic การเมืองและนโยบายสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งจำเป็นจะต้องมี Key person แต่ละองค์ประกอบ และ Key Person ตัวกลางที่ในส่วนนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) สามารถเข้ามาเป็นจะเป็น intermediary หรือ match maker ได้

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน

1.     การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ : สำนักงานมีแนวทางประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการหรือมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังทำให้สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดียิ่งขึ้น

2.     ส่งเสริมศักยภาพ SME การเข้าถึงตลาดการค้านวัตกรรม : สำนักงานมีแนวทางเพื่อพัฒนา SME ตามภูมิภาคทั่วประเทศให้มีศักยภาพในการด้านดำเนินธุรกิจและมีความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น และยังส่งเสริมและแสวงหาแนวทางในการเข้าสู้ตลาดสินค้านวัตกรรม ทั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ SME เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง

3.     พัฒนาศักยภาพกำลังคนฝ่ายเยาวชนในพื้นที่ : สำนักงานมีแนวทางพัฒนาศักยภาพกำลังคนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมให้เยาวชนทั้งการศึกษาภาคสามัญและอาชีวะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมและพัฒนาความคิดเชิงระบบให้กับเยาวชน


Tags : # NIA