homeประกาศยกเลิก


ประกาศยกเลิก

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0061/2565

สร้างเมื่อ : 21 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

เลขที่ อ0059/2565

สร้างเมื่อ : 5 เม.ย. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 - 3 เพื่อปรับตัวหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 (Pioneering Innovator Network Reunion)

เลขที่ อ0055/2565

สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงนวัตกรรมเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค

เลขที่  อ0028/2565

สร้างเมื่อ : 8 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะที่ 4 (Innovative Organization Program – IOP)

เลขที่ อ0027/2565

สร้างเมื่อ : 7 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (Trainers’ LAB)

เลขที่ อ0029/2565

สร้างเมื่อ : 4 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช.

เลขที่ อ0024/2565

สร้างเมื่อ : 3 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

เลขที่ อ0017/2565

สร้างเมื่อ : 1 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือแนะนำข้อมูลธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ)

เลขที่ อ0016/2565

สร้างเมื่อ : 27 ม.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมา “จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ”

เลขที่ อ0013/2565

สร้างเมื่อ : 21 ม.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

เลขที่ อ0005/2565

สร้างเมื่อ : 17 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

เลขที่  อ0100/2564

สร้างเมื่อ : 16 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด