สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างสำนักงานสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0039/2567
สร้างเมื่อ 21 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0036/2567
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาเรื่องสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0033/2567
สร้างเมื่อ 9 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0037/2567
สร้างเมื่อ 8 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านธุรกิจฐานนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (NIA MOOCs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0030/2567
สร้างเมื่อ 7 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินงานหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการนวัตกรรม รุ่นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0031/2567
สร้างเมื่อ 2 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ สนช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0032/2567
สร้างเมื่อ 2 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างการเติบโตยอดขาย 10X ของผู้ประกอบการนิลมังกร รุ่นที่ 1 และ 2 โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการการขยายตลาดไปสู่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0038/2567
สร้างเมื่อ 25 เม.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการตลาด (Startup Thailand Connext) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0024/2567
สร้างเมื่อ 18 เม.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกสู่การขยายตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0026/2567
สร้างเมื่อ 17 เม.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0029/2567
สร้างเมื่อ 17 เม.ย. 2567