homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคต (Images of Futures) ปี 2564 ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0077/2564

สร้างเมื่อ : 11 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ย่านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุน

เลขที่ อ0076/2564

สร้างเมื่อ : 7 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างเหมาบริหารดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้ นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0072/2564

สร้างเมื่อ : 7 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาส ทางด้านธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน”

เลขที่ อ0068/2564

สร้างเมื่อ : 8 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์สถาบันวิทยาการนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ

เลขที่ อ0071/2564

สร้างเมื่อ : 7 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาศึกษาการจัดทำระบบบริหารงานภายในของสำนักงาน

เลขที่ อ0069/2564

สร้างเมื่อ : 7 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-based entrepreneur IBE) และส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยและอิสราเอล ประจำปี 2564 Corporate SPARK 2021

เลขที่ อ0065/2564

สร้างเมื่อ : 2 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ภายใต้โครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค (นิลมังกรแคมเปญ)

เลขที่ อ0066/2564

สร้างเมื่อ : 1 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ภายใต้การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

เลขที่ อ0060/2564

สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกร กับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เลขที่ อ0064/2564

สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ในรูปแบบออนไลน์

เลขที่ อ0061/2564

สร้างเมื่อ : 24 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data-driven Innovation) ระยะที่ ๓

เลขที่ อ0054/2564

สร้างเมื่อ : 23 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด