homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

เลขที่ อ0003/2564

สร้างเมื่อ : 2 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค

เลขที่ อ0075/2563

สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เลขที่ อ0074/2563

สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน

เลขที่ อ0071/2563

สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม

เลขที่ อ0073/2563

สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563

เลขที่ อ0069/2563

สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ 2564

เลขที่ อ0072/2563

สร้างเมื่อ : 18 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร Microsoft Office 365

เลขที่ อ0070/2563

สร้างเมื่อ : 18 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2566)

เลขที่ อ0068/2563

สร้างเมื่อ : 19 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัย สู่การเป็น Certified Incubator

เลขที่ อ0067/2563

สร้างเมื่อ : 7 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2563 (Growth Program 2020) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0066/2563

สร้างเมื่อ : 3 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัด “กิจกรรมการกระตุ้นเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” (Deep South STEAM4INNOVATOR)

เลขที่ อ0064/2563

สร้างเมื่อ : 24 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด