สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0020/2567
สร้างเมื่อ 27 ก.พ. 2567
ประกาศประกวดจ้างที่ปรึกษาศึกษาและร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนามาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ อ0018/2567
สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม รุ่นที่ 4 (SME to IBE 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0017/2567
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม รุ่นที่ 4 (SME to IBE 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0017/2567
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ STEAM4INNOVATOR Center 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0016/2567
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0015/2567
สร้างเมื่อ 6 ก.พ. 2567
ประกาศเชิญชวนข้าร่วมยื่นข้อเสนอการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินกิจการร้านกาแฟ/เครื่องดื่ม เพื่อให้บริการภายในอาคารอุทยานวัตกรรม
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านการทำธุรกิจนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการภูมิภาค (Innomall) เลขที่ อ0013/2567
สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2564-2565 เลขที่ อ0012/2567
สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2567
ประกาศประกวดราคามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) รุ่นที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0011/2567
สร้างเมื่อ 24 ม.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตร Lean Automation System Integrators (LASI) ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ 0010/2567
สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0009/2567
สร้างเมื่อ 17 ม.ค. 2567