สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ยุทธศาสตร์

News d-none 23 กุมภาพันธ์ 2562 16,879

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565

บทบาทของ NIA 

National Innovation System Integrator

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. หนึ่งในหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในฐานะ “บูรณากรระบบ” (Systems Integrator) ที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่สนับสนุนและเร่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System)

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ การศึกษาและสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเร่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งจากพื้นฐาน

เป้าหมายยุทธศาสตร์

 • ส่งเสริมการพัฒนาระบบนวัตกรรมในระดับภูมิภาค
 • เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเชิงระบบเพื่อสร้างมูลค่าและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes)

สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครื่องมือและกลไกสนับสนุน รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

เป้าหมายยุทธศาสตร์

 • พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนทางการเงินที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับนวัตกรรม
 • พัฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบในระดับสูงต่อการพัฒนาประเทศ
 • พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value)

เตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมสำหรับอนาคตทั้งในระดับบุคคล องค์กรและประเทศ ผ่านการสร้างการรับรู้ องค์ความรู้และเครื่องมือทางนวัตกรรม

เป้าหมายยุทธศาสตร์

 • สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Startups และ High growth Enterprise)
 • ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบนฐานเทคโนโลยีเข้มข้น (DeepTech Entrepreneurs)
 • การสื่อสารและรับรู้ด้านนวัตกรรม และความร่วมมือระดับนานาชาติ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)

พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตภายในองค์กรอย่างมั่นคง

เป้าหมายยุทธศาสตร์

 • ขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพและผู้นำด้านนวัตกรรม
 • เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงและกระบวนทัศน์ใหม่

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >> แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2565