สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ยุทธศาสตร์

News d-none 21 กุมภาพันธ์ 2562 22,024

กลยุทธ์การดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

บทบาทของ NIA จาก “System Integrator” ปรับสู่ “Focal Facilitator”

National Innovation Focal Facilitator

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. หนึ่งในหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในฐานะ “ผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม” (Focal Facilitator) คนกลางที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่สนับสนุนและเร่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ทำให้ระบบนวัตกรรมไทยเป็นระบบที่เปิดกว้าง (Open System)

พัฒนาระบบนวัตกรรมสู่ระบบที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง เพื่อเพิ่มจำนวนธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพในระดับมวลวิกฤตที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อประเทศ โดยการพัฒนาความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับเวทีสากล และสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์

ความเข้มแข็งระบบนวัตกรรมในระดับพื้นที่ (Regionalization)

 • เพิ่มจำนวนบุคลากรนวัตกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่
 • เพิ่มจำนวนผลงานและธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่
 • สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

การยอมรับในระดับสากล (Internationalization)

 • สร้างการยอมรับถึงโอกาสและศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ
 • สร้างการเติบโตของผลงานและธุรกิจนวัตกรรมจากตลาดในและต่างประเทศ

 

กลยุทธ์ที่ 2 พลิกโฉมระบบการเงินนวัตกรรมไทย (Investment Friendly Platform)

เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดระบบการเงินนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนการเติบโต และเข้าถึงได้ และเป็นเครื่องมือสำคัญเชิงระบบที่ช่วยให้ธุรกิจนวัตกรรมสามารถสร้างการเติบโตและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

การบริหารทุนพัฒนานวัตกรรม (Financing Innovation)

 • เพิ่มจำนวนเงินทุนสนับสนุนสำหรับนวัตกรรมในระบบ
 • เพิ่มโอกาสการเข้าถึงให้กับธุรกิจนวัตกรรม
 • สร้างกลไกสนับสนุนใหม่ที่ตอบความต้องการธุรกิจนวัตกรรม

การส่งเสริมการเติบโตด้านการลงทุน (Innovation Investment)

 • สร้างการเติบโตผ่านการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม
 • สร้างความคุ้มค่าในเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม

 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม (Intelligent Innovation System)

สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและเชิงระบบด้วยการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์เครือข่ายข้อมูลนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจบนหลักฐานเชิงประจักษ์ของนักนโยบายและผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม

เป้าประสงค์

การสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูล (Data-driven Innovation)

 • ระบบข้อมูลเปิดสำหรับการวางแผนและตัดสินใจด้านนวัตกรรม
 • สร้างการเติบโตของการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลนวัตกรรม

การสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation)

 • สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายและนวัตกรรมภาครัฐที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
 • สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนวัตกรรมเชิงโนบายและนวัตกรรมภาครัฐ

 

กลยุทธ์ที่ 4 เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง (Agency for Change)

ยกระดับ สนช. สู่องค์กรสมรรถนะสูงที่ตอบสนองต่อระบบนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล ปรับใช้มาตรฐานการบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เป้าประสงค์

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (Competent Organization)

 • ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ
 • ยกระดับสมรรถนะบุคลากร สนช.

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG)

 • ยกระดับคุณภาพบริการโดยการปรับใช้มาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสม
 • แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปรับใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมกับการบริหารงาน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >> กลยุทธ์การดำเนินงานของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)