สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2020

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 National Innovation Awards 2020 จากความสำคัญของ “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วย เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่าง รวดเร็ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึง การพัฒนานวัตกรรมโดยรวม โดยวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม คือ การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทย และมอบรางวัลให้แก่ผลงานมีความเป็นนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมดังกล่าวจนบรรลุผล ทั้งนี้ เพื่อให้ประโยชน์ของ นวัตกรรมและวิธีการอันนำไปสู่นวัตกรรมได้เป็นที่รู้จักและสนใจกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะมีผลในการจูงใจให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย เกิดความสนใจ ที่จะดำเนินงานโดยมีความเป็นนวัตกรรมอยู่ในกระบวนการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” สนช. ได้ร่วมกับ หน่วยงานชั้นนำภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคม กำหนดจัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ

การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม INNOVATIVE ORGANIZATION BOOK OF KNOWLEDGE

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ความอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงนั้น เป็นเป้าหมายที่ท้าทายของผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่รวดเร็วและสร้างผลกระทบรุนแรงต่อองค์กรอย่างที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต ซึ่งทำให้ถูกเรียกกันว่าเป็นยุคแห่ง Disruption แต่อย่างไรก็ตาม โลกได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง ถ้าพิจารณาถึงการก้าวสู่ยุค อุตสาหกรรมนั้น เรากำลังเผชิญอยู่ในช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือโลกยุค 4.0 ซึ่งก็ได้เห็นถึงการดิ้นรนปรับเปลี่ยน ตัวเองและสิ่งต่างๆ รอบตัวให้สนองตอบต่อสภาพแวดล้อมใหม่ หรือเรียกได้ว่าคือการสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” ด้วยภารกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถ ด้านนวัตกรรมขององค์กรต่างๆ อันจะก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่เข้มแข็ง จึงได้พัฒนา Innovative Organization Program (IOP) หรือโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรให้เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้าน นวัตกรรมองค์กรของผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐ สู่การเป็นหน่วยงานที่เติบโตและสร้างความ เข้มแข็งบนฐานของนวัตกรรม (Innovation-driven Organization) โดยดำเนินการบนฐานของโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Model (IOM) ที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใน 3 ระดับคือ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับสนับสนุน ในการนี้ สนช. ได้จัดทำเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม หรือ Innovative Organization Book of Knowledge (IOBOK) เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมขององค์กรและส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป

Tags : N/A

INNOVATION IN TIME OF CRISIS

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงระยะที่ผ่านมานั้น เราคงต้องยอมรับว่ามันได้สร้างผลกระทบวงกว้างและรุนแรงเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วทำให้เกิดความวิตกกังวลไปทั่วทุกมุมโลก เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรม อีกทั้งวิกฤตการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนั้นก็มิได้ลดระดับความรุนแรงลง และยังคงก่อความเสียบหายให้กับคนในประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

Tags : N/A

จุดหมายปลายทาง (DESTINATIONS)

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือภาพเล่มนี้รวบรวมผลงานจากการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” ซึ่งเป็นคร้ังแรกที่เราเพิ่มประเภทภาพประกวดให้ครอบคลุมภาพถ่ายจากโดรน ภาพมุมสูงในหนังสือ เล่มนี้คงไม่ใช่เพียงภาพสวยงาม ที่ทําให้ผู้ชมอยากเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ตามภาพ แต่มันเป็นภาพที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้อ่านได้ขบคิด ถึงความเป็นอยู่ของโลกและมนุษยชาติที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป แล้วร่วมกันออกเดินทางหาแนวคิดสร้างสรรค์ ใหม่ ๆ ที่ใช้ดูแลรักษาความสวยงามของโลกนี้ไปด้วยกัน

Tags : N/A

INNOVATION CATALOG SOCIAL

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

“Innovation” is the heart of driving the country's economic and social system to become “Thailand 4.0”. Previously, “Thailand Innovation System” has continuously grown in economic, social, environment, technology and infrastructure. However, there are still many challenges to drive the country forward with innovation such as manpower development, area-based development, and competitiveness development.

Tags : N/A

INNOVATION THAILAND (ไทย)

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

จากประเทศฐานวัฒนธรรม สู่ประเทศฐานนวัตกรรม ประเทศไทย 4.0 มุ่งนำนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยด้านนวัตกรรมให้ประจักษ์สู่สายตาคนทั้งโลกถึงการเป็นฐานนวัตกรรม รวมถึงสื่อสารถึงคุณค่าของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยและคนทั่วโลก หรือ Innovated in Thailand ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้ก้าวผ่านจากภาพลักษณ์ ประเทศฐานวัฒนธรรม สู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่เปิดมุมมองใหม่ของประเทศไทยที่แตกต่งจากเดิม ให้คนไทยและคนทั่วโลกเกิดการรับรู้และยอมรับประเทศไทยในฐานะ ประเทศฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Nation

Tags : N/A

INNOVATION THAILAND (ENG)

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

'innovation - A New Landscape of Thailand' With the advent of the Thailand 4.0 Policy, innovation now plays a major role as a driving force behind the kingdom's economic and social development. This policy not only creates value-added to Thai exports but also promotes the personified reputation of Thailand as an 'innovative craftsman' to the rest of the world. It also communicates the value and benefits of Thai innovations to global citizens with the 'Innovate Thailand' branding. This catchphrase is working to familiarize the international community with the country's new image as it transitions from a tradition-based economy to an innovation-based economy.

Tags : N/A

ITE2019: Social Innovation in the City

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

NIA ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในระบบนวัตกรรมทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา สังคม จัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE2019) ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in the City” เพื่อสื่อถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) สามารถนำไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความสุขขึ้น รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง โดยงาน Innovation Thailand Expo 2019 ถือเป็นงานแสดงนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายของนวัตกรรมมากที่สุดของประเทศ และรวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งภายในงานดังกล่าวจะนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. สร้างรายได้ (Prosperity) เป็นการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เข้าไปช่วยสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทำให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 2. สร้างสุขภาพ (Healthiness) เป็นการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เข้าไปช่วยสร้างสุขภาพที่ดีทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 3. สร้างความสุข (Happiness) เป็นการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เข้าไปช่วยสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ไฮ

Tags : N/A

Startup Thailand 2019: Startup Nation

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

การจัดงาน Startup Thailand 2019 ภายใต้แนวคิด Startup Nation ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 4 ในครั้งนี้ ประเทศไทยได้แสดง ให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งพร้อมระบบนิเวศที่แข็งแรงยิ่ง ขึ้นในฐานะประเทศที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่ม ต้น (Startup) อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อนนำประเทศไทย ก้าวสู่การเป็น Global Startup Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน ในสถานที่ 9 แห่ง เพื่อแสดงศักยภาพย่านนวัตกรรมกรุงเทพ (Bangkok Innovation Corridor) และเป็นปรากฏการณ์์ใหม่ ที่ระบบนิเวศมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงานในรูปแบบที่ตัวเองถนัดสถานที่ของตัวเอง ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), Siam Innovation District, True Digital Park, TCDC, DTAC Accelerate, AIS DC, KX, NapLab, Glowfish กับการเดิน ทางที่สะดวกสบายด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมโยงกิจกรรมใน แต่ละย่านนวัตกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อตอกย้ำว่ากรุงเทพฯ เป็น เมืองดีที่สุดในเอเชียสำหรับสตาร์ทอัพ งานครั้งนี้ เป็นการรวม พลังสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศไทยและระดับโลกมากกว่า 500 สตาร์ทอัพ รวมถึงหน่วยงานในวงการสตาร์ทอัพจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคม เครือข่ายความร่วมมือจาก 40 ประเทศ เพื่อเปิดมุมมองความคิดใหม่ ๆ และค้นหาสุดยอด ไอเดียธุรกิจที่จะเติบโตเป็นยูนิคอร์น และสร้างปรากฏการณ์์ ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในประเทศไทย

Tags : N/A

100 Faces

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งที่จะนำเสนอชีวิตและการเดินทางของความคิดสร้างสรรค์ของ “นวัตกรไทย” จากหลากหลายสาขาอาชีพและประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ “คนไทย” ผู้อ่าน หรือผู้ที่ไม่อ่านแต่ชอบดูรูปแบบการจัดหน้าสวยๆ ได้ซึมซับเอาพลังสร้างสรรค์จากบุคคลเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบของตัวเอง นวัตกรรมในการทำอาชีพของตัวเอง เพราะผู้จัดทำเชื่อว่าทุกคนทุกอาชีพสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ใบหน้าของบุคคลในหนังสือเล่มนี้ คือ ใบหน้าของบุคคลที่เราๆ ท่านๆ คุ้นเคยเป็นอย่างดี เป็นบุคคลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้บุกเบิก ต้นแบบ ไอคอน ไอดอล ผู้สำเร็จ หรือผู้ทรงอิทธิพลในวงการนั้นๆ และบางทีก็ถูกสังคมเรียกว่า “คนแปลก” จะอย่างไรก็ตามพวกเขาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือเชิงสังคม หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ไม่เคยคิดว่า “อาชีพที่เราทำอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้” ให้ต่างชาติ เขาทำ เดี๋ยวเรารอซื้อ รอเอามาใช้ก็พอ สบายดีไม่ต้องคิดเอง ยื่นหนังสือนี้ให้เขา เปิดหน้าที่เหมาะกับเขา และให้กำลังใจเขาว่า “คุณทำได้”

Tags : N/A

GLOBAL INNOVATION INDEX (GII)

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

GLOBAL INNOVATION INDEX (GII)

Tags : N/A

THAILAND FUTURE OF INNOVATION

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Innovation has long been recognized as a driving engine for economic growth. After the global financial crisis, Thailand has turned the attention to the innovation-driven growth strategy, instead of the export-oriented growth strategy, and recently became an upper middle-income economy. According to the Tenth National Economic and Social Development Plan, covering the period of 2007-2011, the strategy was deployed nation-wide with the focus on economic development and competitiveness. Since adopting this strategy, the concept of innovation has evolved and been broadly adopted as a means of sustainable development.

Tags : N/A