สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

คู่มือแนวทางการใช้งานดัชนีวัดศักยภาพของเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืนและเชื่อมโยง โดย NIA ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Thailand Synthetic

ผู้แต่ง : NIA ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ดัชนีนี้มุ่งพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมของเมืองที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรที่พัฒนานวัตกรรมจากการที่เมืองที่นำดัชนีไปใช้จะเห็นจุดเด่นและจุดที่ยังต้องการการพัฒนาของตนเอง โดยดัชนีนี้พัฒนามาจากสองแนวคิดหลัก กล่าวคือ ระบบนิเวศนวัตกรรมของเมือง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

Tags : N/A

THAILAND SYNTHETIC BIOECONOMY OUTLOOK AND KEY MILESTONES

ผู้แต่ง : NIA, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

จากความสำคัญของเทคโนโลยี Synthetic Biology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง สร้างอุตสาหกรรมใหม่ตอบโจทย์ BCG Economy ดังนั้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สนอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และบริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน) ได้ริเริ่มก่อตั้ง “Thailand Synthetic Biology Consortium” เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันและขับเคลื่อนนวัตกรรม และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Synthetic Biology ในประเทศ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการสร้างความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยี Synthetic Biology เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดกับหลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG Economy ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแสดงให้เห็นโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยที่จะผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี Synthetic Biology ในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และเกิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย

Tags : N/A

อนาคตของความยั่งยืน (Future of SUSTAINABILITY)

ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของความยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A

อนาคตของการเดินทาง (Future of MOBILITY)

ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของการเดินทางในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A

อนาคตของการเรียนรู้ (FUTURE OF LEARNING)

ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของการเรียนรู้ในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A

อนาคตของการใช้ชีวิต (FUTURE OF LIVING)

ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A

อนาคตของการทำงาน (FUTURE OF WORK)

ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของการทำงานในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A

อนาคตของความเพลิดเพลิน (Future of PLAY)

ผู้แต่ง : อนาคตของความเพลิดเพลิน (Future of PLAY)
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของความเพลิดเพลินในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A

INNOVATION CATALOG TRAVEL TECH

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Innovation Catalog “Travel Tech” เล่มนี้ ได้รวมรวบ 20 นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการที่จะมาช่วยให้การท่องเที่ยวและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ปลอดภัย ไร้กังวลในยุคโควิด ได้แก่ Take Me Tour ระบบสืบค้นทัวร์อัจฉริยะสำหรับการท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น “จะรัง” แพลตฟอร์มนวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาและสินค้าชุมชน LOOPS แพลตฟอร์มสำรองที่นั่งสำหรับการเดินทางไปดูคอนเสิร์ตที่มีระบบตรวจสอบประวัติการเดินทางย้อนหลังเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดจากการเดินทาง

Tags : N/A

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2021

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 National Innovation Awards 2021 จากความสำคัญของ “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วย เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่าง รวดเร็ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึง การพัฒนานวัตกรรมโดยรวม โดยวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม คือ การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทย และมอบรางวัลให้แก่ผลงานมีความเป็นนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมดังกล่าวจนบรรลุผล ทั้งนี้ เพื่อให้ประโยชน์ของ นวัตกรรมและวิธีการอันนำไปสู่นวัตกรรมได้เป็นที่รู้จักและสนใจกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะมีผลในการจูงใจให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย เกิดความสนใจ ที่จะดำเนินงานโดยมีความเป็นนวัตกรรมอยู่ในกระบวนการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” สนช. ได้ร่วมกับ หน่วยงานชั้นนำภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคม กำหนดจัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ

นิลมังกร แบรนด์นวัตกรรมไทย

ผู้แต่ง : NIA x BrandAge
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ 'นิลมังกร แบรนด์นวัตกรรมไทย' ได้รวบรวมผลงานสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ภายใต้ นิลมังกรแคมเปญ จำนวนมากกว่า 100 ธุรกิจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นฮีโร่จากพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ผลงานที่รวบรวมได้นำเสนอในเรื่องของความเป็นนวัตกรรม การสร้างแบรนด์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดในการทำธุรกิจ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจในการเริ่มต้นนวัตกรรมและเกิดความตื่นตัวในการคิดค้นและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของธุรกิจให้นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

Tags : N/A

100 FACES OF THAILAND'S INNOVATION INSPIRERS 2

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 2” รังสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด“Aesthetic & Creativity” ที่รวบรวมแนวคิด ผลงาน ความสำเร็จของ 100 นักสร้างสรรค์ผู้สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรมเชิงศาสตร์และศิลป์ในทั้งหมด 6 สาขา ประกอบด้วย สาขาศิลปิน (Artist) สาขานักออกแบบ (Designer) สาขาผู้ขับเคลื่อนสังคม (Social Mover) สาขาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Tech Entrepreneur) สาขาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur) และสาขาผู้ให้ความรู้ (Knowledge Provider)

Tags : N/A