สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

Innovation Diplomacy

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

The Study Project on Development Guidelines of Innovation Diplomacy mentioned the innovation diplomacy accomplishment that National Innovation Agency (Public Organization) (NIA) has practically promoted by recording the essence in the action plan since 2015, and the innovation diplomacy global strategy that will be operated within the next three fiscal years (2021-2024).

Tags : N/A

Innovation Diplomacy (ไทย)

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) กล่าวถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการทูตนวัตกรรมที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ส่งเสริมเรื่องนี้ในทางปฏิบัติโดยบรรจุไว้ในแผนงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และยุทธศาสตร์โลกทางการทูตนวัตกรรมที่จะปฏิบัติในระยะเวลา 3 ปีงบประมาณข้างหน้า (พ.ศ. 2564 – 2567)

Tags : N/A

CRAFTING INNOVATION IN TIME OF CRISIS

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

“นวัตกรรม” กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการรับมือวิกฤตดังกล่าว นวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ที่นอกเหนือจาก นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และ นวัตกรรมบริการ จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่จะนำไปใช้ในการรับมือและแก้ปัญหาวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากศักยภาพพื้นฐานและประเด็นการพัฒนาด้านนวัตกรรมของประเทศไทย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสด้านนวัตกรรมของประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 1. นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) 2. นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based innovation) 3. นวัตกรรมสังคม (Social innovation) 4. นวัตกรรมภาครัฐ (Public-sector innovation) 5. นวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven innovation) 6. นวัตกรรมกรอบความคิด (Paradigm innovation) และ 7. นวัตกรรมศาสตร์และศิลป์ (Aesthetic innovation)

Tags : N/A

Innovation Catalog Medical 2021

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Innovation Catalog “MEDICAL 2021” เล่มนี้ ได้รวมรวบโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์ และสินค้าเพื่อสุขภาพ อัปเดตใหม่ล่าสุด ให้คุณได้เลือกซื้อ และใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น P-MASK หน้ากากอนามัยชนิดใช้ซ้ำได้, STEREX ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบบสเปรย์และแบบแผ่นเช็ดทำความสะอาด และ STELLATE เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ โดย “นวัตกรรมการแพทย์” เป็นหนึ่งในสาขาหลักที่ NIA เน้นให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันในเกิดผลงานนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ตอบโจทย์ New Normal และสังคมผู้สูงอายุ

Tags : N/A

เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย

ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา , สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม
รายละเอียดหนังสือ

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute - IFI) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำหนังสือ "เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย" (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness) “เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย" นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยแปลง ความสำคัญ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อห่วงโซ่ทางการเกษตร (Agricultural Value Chain) โดยครอบคลุมตั้งต่ (1) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (2) การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ (3) การบริหารจัดการและระบบควบคุมฟาร์ม (4) นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง และ (5) การบริการเพื่อการเกษตร ข้อมูลผลการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายนักวิจัยจาก (1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2020

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม , บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่/นักลงทุน , หน่วยงานภาครัฐ
บริการ : องค์ความรู้นวัตกรรม , การพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดหนังสือ

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 National Innovation Awards 2020 จากความสำคัญของ “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วย เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่าง รวดเร็ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึง การพัฒนานวัตกรรมโดยรวม โดยวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม คือ การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทย และมอบรางวัลให้แก่ผลงานมีความเป็นนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมดังกล่าวจนบรรลุผล ทั้งนี้ เพื่อให้ประโยชน์ของ นวัตกรรมและวิธีการอันนำไปสู่นวัตกรรมได้เป็นที่รู้จักและสนใจกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะมีผลในการจูงใจให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย เกิดความสนใจ ที่จะดำเนินงานโดยมีความเป็นนวัตกรรมอยู่ในกระบวนการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” สนช. ได้ร่วมกับ หน่วยงานชั้นนำภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคม กำหนดจัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ

การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม INNOVATIVE ORGANIZATION BOOK OF KNOWLEDGE

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ความอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงนั้น เป็นเป้าหมายที่ท้าทายของผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่รวดเร็วและสร้างผลกระทบรุนแรงต่อองค์กรอย่างที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต ซึ่งทำให้ถูกเรียกกันว่าเป็นยุคแห่ง Disruption แต่อย่างไรก็ตาม โลกได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง ถ้าพิจารณาถึงการก้าวสู่ยุค อุตสาหกรรมนั้น เรากำลังเผชิญอยู่ในช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือโลกยุค 4.0 ซึ่งก็ได้เห็นถึงการดิ้นรนปรับเปลี่ยน ตัวเองและสิ่งต่างๆ รอบตัวให้สนองตอบต่อสภาพแวดล้อมใหม่ หรือเรียกได้ว่าคือการสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” ด้วยภารกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถ ด้านนวัตกรรมขององค์กรต่างๆ อันจะก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่เข้มแข็ง จึงได้พัฒนา Innovative Organization Program (IOP) หรือโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรให้เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้าน นวัตกรรมองค์กรของผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐ สู่การเป็นหน่วยงานที่เติบโตและสร้างความ เข้มแข็งบนฐานของนวัตกรรม (Innovation-driven Organization) โดยดำเนินการบนฐานของโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Model (IOM) ที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใน 3 ระดับคือ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับสนับสนุน ในการนี้ สนช. ได้จัดทำเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม หรือ Innovative Organization Book of Knowledge (IOBOK) เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมขององค์กรและส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป

Tags : N/A

INNOVATION IN TIME OF CRISIS

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงระยะที่ผ่านมานั้น เราคงต้องยอมรับว่ามันได้สร้างผลกระทบวงกว้างและรุนแรงเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วทำให้เกิดความวิตกกังวลไปทั่วทุกมุมโลก เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรม อีกทั้งวิกฤตการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนั้นก็มิได้ลดระดับความรุนแรงลง และยังคงก่อความเสียบหายให้กับคนในประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

Tags : N/A

จุดหมายปลายทาง (DESTINATIONS)

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือภาพเล่มนี้รวบรวมผลงานจากการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” ซึ่งเป็นคร้ังแรกที่เราเพิ่มประเภทภาพประกวดให้ครอบคลุมภาพถ่ายจากโดรน ภาพมุมสูงในหนังสือ เล่มนี้คงไม่ใช่เพียงภาพสวยงาม ที่ทําให้ผู้ชมอยากเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ตามภาพ แต่มันเป็นภาพที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้อ่านได้ขบคิด ถึงความเป็นอยู่ของโลกและมนุษยชาติที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป แล้วร่วมกันออกเดินทางหาแนวคิดสร้างสรรค์ ใหม่ ๆ ที่ใช้ดูแลรักษาความสวยงามของโลกนี้ไปด้วยกัน

Tags : N/A

INNOVATION CATALOG SOCIAL

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

“Innovation” is the heart of driving the country's economic and social system to become “Thailand 4.0”. Previously, “Thailand Innovation System” has continuously grown in economic, social, environment, technology and infrastructure. However, there are still many challenges to drive the country forward with innovation such as manpower development, area-based development, and competitiveness development.

Tags : N/A

INNOVATION THAILAND (ไทย)

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

จากประเทศฐานวัฒนธรรม สู่ประเทศฐานนวัตกรรม ประเทศไทย 4.0 มุ่งนำนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยด้านนวัตกรรมให้ประจักษ์สู่สายตาคนทั้งโลกถึงการเป็นฐานนวัตกรรม รวมถึงสื่อสารถึงคุณค่าของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยและคนทั่วโลก หรือ Innovated in Thailand ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้ก้าวผ่านจากภาพลักษณ์ ประเทศฐานวัฒนธรรม สู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่เปิดมุมมองใหม่ของประเทศไทยที่แตกต่งจากเดิม ให้คนไทยและคนทั่วโลกเกิดการรับรู้และยอมรับประเทศไทยในฐานะ ประเทศฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Nation

Tags : N/A

INNOVATION THAILAND (ENG)

ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

'innovation - A New Landscape of Thailand' With the advent of the Thailand 4.0 Policy, innovation now plays a major role as a driving force behind the kingdom's economic and social development. This policy not only creates value-added to Thai exports but also promotes the personified reputation of Thailand as an 'innovative craftsman' to the rest of the world. It also communicates the value and benefits of Thai innovations to global citizens with the 'Innovate Thailand' branding. This catchphrase is working to familiarize the international community with the country's new image as it transitions from a tradition-based economy to an innovation-based economy.

Tags : N/A