สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA STAGE 4 PRODUCTION & DIFFUSION

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA Stage 4 เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการออกแบบ รวบรวมและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อเหล่านวัตกร โดยนำเสนอในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอน เล่มนี้ได้เจาะลึกลงไปในขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย (Production & Diffusion) เป็นการนำชิ้นงานต้นแบบที่ผ่านการทดสอบ ปรับแก้และนำแผนธุรกิจที่วางไว้แล้วมาลงรายละเอียดในส่วนการผลิตจริง ขายจริงและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ และมีกลยุทธ์การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะต่อยอดนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นให้เป็นที่รู้จักและเกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อเนื่อง

Tags : N/A

NIA ACADEMY CATALOG

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมข้อมูลเครื่องมือและหลักสูตรต่างๆ เพื่อการสร้างแนวคิด สร้างความรู้ และสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจของไทย สร้างนวัตกรคนไทยที่แข่งขันได้ในเวทีสากล โดยเนื้อหาในเล่มกล่าวถึงคุณลักษณะสำคัญของนวัตกรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในแบบฉบับของ INNOVATOR T.R.I.B.E กล่าวถึงข้อมูลหลักสูตรการเรียนรู้ 20 หลักสูตรเด่นที่ช่วยสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม ทั้งในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ (2S DEVELOPMENT) เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างนวัตกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร (3E DEVELOPMENT) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และการจัดการระดับนโยบาย นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียด 10 เครื่องมือสำคัญ ที่สถาบันวิทยาการนวัตกรรมใช้พัฒนาแนวคิดและทักษะเชิงนวัตกรรมใช้ประเมินความสามารถ และใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมของเหล่านวัตกรด้วย

Tags : N/A

SOCIAL FORESIGHT FOR THE FUTURES

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับชุมชนและเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน การมองอนาคตเชิงสังคม (Social Foresight) จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการบ่งชี้สัญญาณความเปลี่ยนแปลง ประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainties) เพื่อรับรู้และคาดการณ์ภาพอนาคตความเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะช่วยในการกำหนดทิศทาง วางแผนเชิงตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และกำหนดทางเลือกอนาคต (Alternative Futures) ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง และเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อนาคตอย่างทันท่วงที (Future Readiness) ผ่านการเรียนรู้กระบวนการการมองอนาคตและกรณีตัวอย่างการมองอนาคตเชิงพื้นที่อย่างจังหวัดพะเยา กาฬสินธุ์ พัทลุง และสตูล

Tags : N/A

The Startup Playground

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดตั้ง กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) เดินหน้าปั้น มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการให้แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพ ที่มีความคิดริเริ่ม มีไฟ และต้องการจะสร้างธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถสร้าง Full-Business Plan หรือ Mock up ร่างผลงานทางธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต และนักศึกษา ให้สามารถต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็น วิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข็มแข็ง สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การดำเนินการภายใต้กระบวนการใหม่นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับการทำธุรกิจนวัตกรรม และเป็นเสมือนพื้นที่สนามประลองความคิด หรือ Playground ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สนุกกับจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด ได้พบกับผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมจะช่วยทำให้ทุกความฝันเป็นไปได้ และกลายเป็นจริง

Tags : N/A

คู่มือแนวทางการใช้งานดัชนีวัดศักยภาพของเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืนและเชื่อมโยง โดย NIA ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Thailand Synthetic

ผู้แต่ง : NIA ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ดัชนีนี้มุ่งพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมของเมืองที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรที่พัฒนานวัตกรรมจากการที่เมืองที่นำดัชนีไปใช้จะเห็นจุดเด่นและจุดที่ยังต้องการการพัฒนาของตนเอง โดยดัชนีนี้พัฒนามาจากสองแนวคิดหลัก กล่าวคือ ระบบนิเวศนวัตกรรมของเมือง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

Tags : N/A

THAILAND SYNTHETIC BIOECONOMY OUTLOOK AND KEY MILESTONES

ผู้แต่ง : NIA, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

จากความสำคัญของเทคโนโลยี Synthetic Biology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง สร้างอุตสาหกรรมใหม่ตอบโจทย์ BCG Economy ดังนั้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สนอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และบริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน) ได้ริเริ่มก่อตั้ง “Thailand Synthetic Biology Consortium” เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันและขับเคลื่อนนวัตกรรม และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Synthetic Biology ในประเทศ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการสร้างความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยี Synthetic Biology เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดกับหลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG Economy ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแสดงให้เห็นโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยที่จะผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี Synthetic Biology ในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และเกิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย

Tags : N/A

อนาคตของความยั่งยืน (Future of SUSTAINABILITY)

ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของความยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A

อนาคตของการเดินทาง (Future of MOBILITY)

ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของการเดินทางในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A

อนาคตของการเรียนรู้ (FUTURE OF LEARNING)

ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของการเรียนรู้ในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A

อนาคตของการใช้ชีวิต (FUTURE OF LIVING)

ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A

อนาคตของการทำงาน (FUTURE OF WORK)

ผู้แต่ง : NIA x FutureTales LAB by MQDC
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของการทำงานในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A

อนาคตของความเพลิดเพลิน (Future of PLAY)

ผู้แต่ง : อนาคตของความเพลิดเพลิน (Future of PLAY)
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

อนาคตของความเพลิดเพลินในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQDC รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ E-mail: [email protected]

Tags : N/A