สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2558 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2015)

17 กรกฎาคม 2565 31 42
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2558 ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ระดับวิสาหกิจชุมชนและระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม ซึ่งวารสารนี้ได้มีการเผยแพร่โดยการแทรกไปพร้อมกับหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2014)

17 กรกฎาคม 2565 29 55
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2557 เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2557 ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” ด้านการออกแบบอาหารและด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2013)

17 กรกฎาคม 2565 23 57
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2556ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2012)

17 กรกฎาคม 2565 23 35
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2555ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2011)

17 กรกฎาคม 2565 33 52
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2554ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

Tags : N/A

การเติบโต (Growth)

17 กรกฎาคม 2565 27 68
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กันยายน 2561เป็นหนังสือรวบรวมภาพถ่ายจาก

Tags : N/A

เปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม 3

17 กรกฎาคม 2565 28 47
ผู้แต่ง : N/A
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2552 สรุปผลการดำเนินงานในการผลักดันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 - มิถุนายน 2552 โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนพัฒนาโครงการนวัตกรรม จำนวน 410 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวม 416 ,156,529 บาท ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 7,506,435,951 บาท

Tags : N/A

เปิดโลกนวัตกรรมไทย

17 กรกฎาคม 2565 27 52
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2548 เป็นการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อสร้างระบบนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน (ตุลาคม 2546 - กรกฎาคม 2548)

Tags : N/A

นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย

17 กรกฎาคม 2565 67 59
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2556 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับ การสนับสนุนจาก สนช. จำนวน 56 โครงการ โดยแบ่งโครงการเป็น 7 ประเภท ได้แก่ โครงการนวัตกรรมด้านการเกษตร การขนส่งและโลจิสติกส์ การแพทย์และสุขภาพ การศึกษา การท่องเที่ยวและการบริการ องค์กรและบริหารโซ่อุปทาน และบริการอื่นๆ

Tags : N/A

นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย

17 กรกฎาคม 2565 34 63
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2555 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยที่ได้รับ การสนับสนุนจาก สนช. จำนวน 25 โครงการ โดยแบ่งโครงการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงการด้านรูปแบบนวัตกรรมกับผลิตวิถีเกษตรอินทรีย์ โครงการด้านปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โครงการด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และโครงการด้านธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์

Tags : N/A

นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

17 กรกฎาคม 2565 32 44
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2557 เป็นการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (New Wave Industry) ของประเทศไทย โดยแสดงถึงหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือที่ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพครอบคลุม ทั้ง 4 กลยุทธ์ของแผนที่นำทางแห่งชาติฯ และรายละเอียดโครงการนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพออกสู่ตลาดใน 4 ด้าน ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ วัสดุทางการแพทย์ และการเกษตร

Tags : N/A

หนังสือศาสตร์พระราชา กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

17 กรกฎาคม 2565 28 43
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2561หนังสือรวบรวมโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Tags : N/A