สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2556 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับ การสนับสนุนจาก สนช. จำนวน 56 โครงการ โดยแบ่งโครงการเป็น 7 ประเภท ได้แก่ โครงการนวัตกรรมด้านการเกษตร การขนส่งและโลจิสติกส์ การแพทย์และสุขภาพ การศึกษา การท่องเที่ยวและการบริการ องค์กรและบริหารโซ่อุปทาน และบริการอื่นๆ

Tags : N/A

นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2555 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยที่ได้รับ การสนับสนุนจาก สนช. จำนวน 25 โครงการ โดยแบ่งโครงการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงการด้านรูปแบบนวัตกรรมกับผลิตวิถีเกษตรอินทรีย์ โครงการด้านปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โครงการด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และโครงการด้านธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์

Tags : N/A

นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2557 เป็นการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (New Wave Industry) ของประเทศไทย โดยแสดงถึงหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือที่ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพครอบคลุม ทั้ง 4 กลยุทธ์ของแผนที่นำทางแห่งชาติฯ และรายละเอียดโครงการนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพออกสู่ตลาดใน 4 ด้าน ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ วัสดุทางการแพทย์ และการเกษตร

Tags : N/A

หนังสือศาสตร์พระราชา กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2561หนังสือรวบรวมโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Tags : N/A