สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

THAI DELICIOUS (ศาสตร์แห่งรสชาติอาหารไทย)

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กันยายน 2557 หนังสือรวบรวมสูตรมาตรฐานรสชาติอาหารไทยและข้อมูลเครื่องมือตรวจวัดรสชาติอาหารไทย ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ Thai Delicious เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารไทยให้กับพ่อครัว แม่ครัว นักวิจัยอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ธุรกิจอาหารแปรรูป และสาธารณชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ โดยได้มีการจัดพิมพ์เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Tags : N/A

ติดปีกธุรกิจนวัตกรรมร้อยล้าน

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2556 เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย ที่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐบาล ตามการดำเนินของแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เพื่อสร้างให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร (Bioplastics Hub) ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 (National Innovation Awards 2018)

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นวารสารรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2561 ซึ่งมี “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรางวัล ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม เป็นประจำทุกปี

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2017)

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นวารสารรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2560 ซึ่งมี “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ECO Product / Medical Design / Food Design / Service Design “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรางวัล ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม เป็นประจำทุกปี

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2558 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2015)

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2558 ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ระดับวิสาหกิจชุมชนและระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม ซึ่งวารสารนี้ได้มีการเผยแพร่โดยการแทรกไปพร้อมกับหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2014)

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2557 เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2557 ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” ด้านการออกแบบอาหารและด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2013)

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2556ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2012)

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2555ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2011)

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2554ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

Tags : N/A

การเติบโต (Growth)

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กันยายน 2561เป็นหนังสือรวบรวมภาพถ่ายจาก

Tags : N/A

เปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม 3

ผู้แต่ง : N/A
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2552 สรุปผลการดำเนินงานในการผลักดันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 - มิถุนายน 2552 โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนพัฒนาโครงการนวัตกรรม จำนวน 410 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวม 416 ,156,529 บาท ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 7,506,435,951 บาท

Tags : N/A

เปิดโลกนวัตกรรมไทย

ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2548 เป็นการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อสร้างระบบนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน (ตุลาคม 2546 - กรกฎาคม 2548)

Tags : N/A