สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

นวัตนคร City of Innovation

17 กรกฎาคม 2565 19 25
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

การประกวดภาพถ่ายโดย สนช. ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest” ภายใต้หัวข้อ One Shot Knockout: Innovation District ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีช่างภาพท้ังมือสมัครเล่นและมืออาชีพร่วมลงถ่ายภาพในพื้นที่เป้าหมายย่านนวัตกรรม 7 แห่ง ได้แก่ ย่านการแพทย์โยธี ย่านปทุมวัน เกาะรัตนโกสินทร์ เมืองพัทยา ย่านหลักในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น โดยแต่ละพื้นที่มีการเน้นรูปแบบ นวัตกรรมที่แตกต่างกันไปตามสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่ เป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนําเสนอแนวคิด รูปแบบนวัตกรรม และอัตลักษณ์ที่พบเห็นในย่านต่างๆ ผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยสะท้อนมุมมอง ต่อย่านนวัตกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ สนช. หวังว่าภาพถ่ายและเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น ได้นําไปต่อยอดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้า

Tags : N/A

THE FOUNDER

17 กรกฎาคม 2565 21 25
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ The Founder เล่มนี้ รวบรวมผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมทั้ง 25 คน ที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบขององค์กร ธุรกิจ แนวคิด และยุคสมัยที่พวกเขาเริ่มต้นก่อตั้งกิจการ มีทั้งเจ้าของรุ่นแรกของบริษัทใหญ่ ในรูปแบบ Corporate หรือทายาทรุ่นที่สองผู้สืบทอดกิจการ ที่ต้องการเป็นผู้ก่อตั้งหรือ ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง รวมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งบริษัทและเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ไม่ว่าจะมีรูปแบบลักษณะไหน ในที่สุดแล้วพวกเขาคือคนกลุ่มเดียวกัน นั่นคือเป็นผู้นำที่ สร้างอาณาจักรธุรกิจขึ้นมา ความน่าสนใจของผู้ก่อตั้งเหล่านี้ อะไรคือ DNA ของการสร้าง นวัตกรรมในกระบวนการทางธุรกิจ อะไรคือจุดเปลี่ยนสำาคัญที่ทำาให้บริษัทของเขาเติบโต ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง บทสัมภาษณ์ทั้ง 25 ผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรม จะเผยให้เห็น Business Model Innovation ซึ่งเกิดจากความสร้างสรรค์ของพวกเขา อันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับคนไทยให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม เพื่อให้นวัตกรรมเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศนวัตกรรม (Innovation Thailand) และก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลได้ต่อไป

Tags : N/A

ภารกิจพลิกชีวิตด้วยนวัตกรรมพลังงาน

17 กรกฎาคม 2565 19 45
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำหนังสือการ์ตูนพลังชุมชน ภารกิจพลิกชีวิตด้วยนวัตกรรมพลังงาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมพลังงานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชุมชน ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมพลังงานต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น ผ่านนวัตกรชื่อ นวัต วิศวกรหนุ่มที่เปี่ยมล้นด้วยไอเดียและประสบการณ์ด้านนวัตกรรมมากมาย ภารกิจของเขาคือการนำนวัตกรรมไปพัฒนาถิ่นทุรกันดาร แต่เครื่องบินของนวัตเกิดขัดข้องตกลงยังหมู่เกาะกลางทะเล ทำให้เขาได้พบกับ คาลานี่ ลูกสาวผู้นำเผ่า ที่กำลังจะเป็นหัวหน้าเผ่าคนถัดไป คาลานี่เป็นผู้หญิงที่มีความคิดก้าวหน้า ต้องการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ทำให้นวัตได้แสดงฝีมือประยุกต์ดัดแปลงทรัพยากรที่มีอยู่ในป่ามาสร้างนวัตกรรมอำนวยความสะดวกยังหมู่บ้านของคาลานี่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติใช้งานได้จริงในพื้นที่ต่างๆ ท้ายนี้ขอขอบคุณเนื้อหาวิชาการจาก วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร มา ณ ที่นี้ด้วย

Tags : N/A

INNOVATION CATALOG FOOD

17 กรกฎาคม 2565 24 62
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Thailand's National Innovation Agency or

Tags : N/A

เครื่องมือการมองอนาคต (FORESIGHT TOOLS)

17 กรกฎาคม 2565 18 67
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

จากคำกล่าวที่ว่า การคาดการณ์อนาคตที่ดีที่สุด คือ การออกแบบและสร้างมันให้เป็นความจริง ส่งผลให้ต้องหันกลับมาพิจารณาสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว ในขณะที่แนวความคิดระบบสังคมและเศรษฐกิจรวมทั้งระบบการศึกษายังคงได้รับอิทธิพลจากโลกในยุคศตวรรษที่ 20 ดังนั้นความสามารถในการวิเคาระห์ อธิบาย คาดการณ์ ออกแบบ และสื่อสารอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของปัจเจกบุคคล องค์กร ชุมชน ประเทศ และมนุษยชาติ ประเทศไทยหลีกหนีไม่พ้นกระแสปั่นป่วนของโลกยุคศตวรรษที่ 21 และได้เริ่มต้นกระบวนการมองอนาคตที่สะท้อนออกมาในแนวคิด กลยุทธ์ และนโยบายระดับชาติต่างๆ อาทิ นโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เป็นต้น เมื่อการมองอนาคตได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงมอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินโครงการจัดทำชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Box) เพื่อเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการมองอนาคตที่ทุกภาคส่วนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทความจำเป็นของตนเอง

Tags : N/A

นวัตกรรมเพื่ออนาคต (INNOVATION FOR THE FUTURE)

17 กรกฎาคม 2565 42 43
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นการอธิบายแง่มุมต่างๆ ของคำว่านวัตกรรม ทั้งความหมาย ประโยชน์ จุดเริ่มต้น ตัวอย่างนวัตกรรมระดับต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมเพื่ออนาคต 7 ประการ ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อสังคม นวัตกรรมภาครัฐ นวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ การสร้างนวัตกรและวิสาหกิจนวัตกรรม งานแห่งนวัตกรรม การเงินและการลงทุนนวัตกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทยของเรา

Tags : N/A

ถึง... ฅนในอนาคต (DEAR... FUTURE GENERATIONS) ผู้แต่ง: NIA

17 กรกฎาคม 2565 19 37
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กันยายน 2560 เป็นหนังสือรวบรวมภาพถ่ายจาก

Tags : N/A

100 INNOVATION (เปิดโลกนวัตกรรมไทย)

17 กรกฎาคม 2565 26 48
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานในการผลักดันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนพัฒนาโครงการนวัตกรรม

Tags : N/A

THAI DELICIOUS (ศาสตร์แห่งรสชาติอาหารไทย)

17 กรกฎาคม 2565 19 18
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กันยายน 2557 หนังสือรวบรวมสูตรมาตรฐานรสชาติอาหารไทยและข้อมูลเครื่องมือตรวจวัดรสชาติอาหารไทย ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ Thai Delicious เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารไทยให้กับพ่อครัว แม่ครัว นักวิจัยอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ธุรกิจอาหารแปรรูป และสาธารณชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ โดยได้มีการจัดพิมพ์เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Tags : N/A

ติดปีกธุรกิจนวัตกรรมร้อยล้าน

17 กรกฎาคม 2565 16 39
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2556 เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย ที่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐบาล ตามการดำเนินของแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เพื่อสร้างให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร (Bioplastics Hub) ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 (National Innovation Awards 2018)

17 กรกฎาคม 2565 17 60
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นวารสารรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2561 ซึ่งมี “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรางวัล ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม เป็นประจำทุกปี

Tags : N/A

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2017)

17 กรกฎาคม 2565 20 55
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

เป็นวารสารรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2560 ซึ่งมี “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ECO Product / Medical Design / Food Design / Service Design “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรางวัล ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม เป็นประจำทุกปี

Tags : N/A