homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานเปิดตัว NIA Academy

ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานเปิดตัว NIA Academy

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเปิดจาก “เครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย”

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเปิดจาก “เครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย”

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเดินทางเข้าร่วมงานประชุม “World Agri-Tech Innovation Summit 2018” และศึกษาดูงานนวัตกรรมทางด้านนวัตกรรมการเกษตร

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเดินทางเข้าร่วมงานประชุม “World Agri-Tech Innovation Summit 2018” และศึกษาดูงานนวัตกรรมทางด้านนวัตกรรมการเกษตร

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่โครงการศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center; ABC Center)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่โครงการศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center; ABC Center)

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินงาน Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินงาน Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจัดงานเปิดตัว “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” NIA Academy

ประกาศราคากลางจัดงานเปิดตัว “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” NIA Academy

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0023/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0023/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือ 10 Hottest Startups in Asia ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือ 10 Hottest Startups in Asia ฉบับภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0022/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างโครงการในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ผังเมือง)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างโครงการในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ผังเมือง)

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างโครงการในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ภูมิสารสนเทศ)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างโครงการในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ภูมิสารสนเทศ)

ดาวน์โหลด

ประกาศร่างขอบเขตงาน เลขที่ อ0063/2561

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 เลขที่ อ0063/2561 

ดาวน์โหลด

ประกาศร่างขอบเขตงาน เลขที่ อ0061/2561

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาจัดงาน Government Procurement Transformationด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0061/2561 

ดาวน์โหลด