homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์เครือข่ายเยาวชนและจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์เพื่อสร้างความตระหนักในแผนพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเยาวชน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์เครือข่ายเยาวชนและจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์เพื่อสร้างความตระหนักในแผนพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเยาวชน

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินงาน Social Innovation Driving unit เฉพาะด้าน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินงาน Social Innovation Driving unit เฉพาะด้าน

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาเปลี่ยน/ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เหตุน้ำท่วมขังชั้นใต้ดิน B2 อาคารอุทยานนวัตกรรม

จ้างเหมาเปลี่ยน/ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เหตุน้ำท่วมขังชั้นใต้ดิน B2 อาคารอุทยานนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค เลขที่ อ0021/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0021/2561

ดาวน์โหลด

จ้างที่ปรึกษาศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

จ้างที่ปรึกษาศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ อาคารอุทยานนวัตกรรม

จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ อาคารอุทยานนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาบริการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์เครือข่ายเยาวชนและจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ เพื่อสร้างความตระหนักในแผนพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเยาวชน

จ้างเหมาบริการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์เครือข่ายเยาวชนและจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ เพื่อสร้างความตระหนักในแผนพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเยาวชน

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

จ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ดาวน์โหลด

ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค เลขที่ อ0021/2561

ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0021/2561

ดาวน์โหลด

เช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561

เช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศไทย เลขที่ อ0020/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0020/2561

ดาวน์โหลด