homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ0028/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0028/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0027/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่  อ0027/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0026/2561

ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0026/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจัดซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางเข้าร่วมงานประชุม “World Agri-Tech Innovation Summit 2018” และศึกษาดูงานนวัตกรรมทางด้านนวัตกรรมการเกษตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางเข้าร่วมงานประชุม “World Agri-Tech Innovation Summit 2018” และศึกษาดูงานนวัตกรรมทางด้านนวัตกรรมการเกษตร

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey pump) เหตุน้ำท่วมขังชั้นใต้ดิน B2 อาคารอุทยานนวัตกรรม

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey pump) เหตุน้ำท่วมขังชั้นใต้ดิน B2 อาคารอุทยานนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับองค์ประชุม

ประกาศราคากลางเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับองค์ประชุม

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0025/2561

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0025/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริหารจัดทำเว็บไซต์ Startup Thailand และระบบรับรองระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0024/2561

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริหารจัดทำเว็บไซต์ Startup Thailand และระบบรับรองระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0024/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดทำเว็บไซต์ Startup Thailand

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดทำเว็บไซต์ Startup Thailand และระบบรับรองระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0024/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้เรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้เรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District)

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมแสดงผลงานในระดับสากลในงาน Last Mile Fulfilment Asia 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมแสดงผลงานในระดับสากลในงาน Last Mile Fulfilment Asia 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานเปิดตัว “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” NIA Academy

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานเปิดตัว “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” NIA Academy

ดาวน์โหลด