สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม รุ่นที่ 4 (SME to IBE 4) เลขที่ อ0017/2567
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ STEAM4INNOVATOR Center 2567 เลขที่ อ0016/2567
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม เลขที่ อ0015/2567
สร้างเมื่อ 6 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2564-2565 เลขที่ อ0012/2567
สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านการทำธุรกิจนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการภูมิภาค (Innomall) เลขที่ อ0013/2567
สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) รุ่นที่ 5 เลขที่ อ0011/2567
สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตร Lean Automation System Integrators (LASI) ประจำปี 2567 เลขที่ อ 0010/2567
สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0009/2567
สร้างเมื่อ 17 ม.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการ Startup Thailand League 2024 เลขที่ อ0008/2567
สร้างเมื่อ 8 ม.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะรถตู้ ชนิด 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน เลขที่ อ0084/2566
สร้างเมื่อ 11 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่ อ0083/2566
สร้างเมื่อ 11 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลางการประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เลขที่ อ0082/2566
สร้างเมื่อ 8 ก.ย. 2566