homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมการยกระดับความสารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม (SMEs to Innovation Based Enterprise)”

เลขที่ อ0074/2564

สร้างเมื่อ : 7 เม.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมา “จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ”

เลขที่ อ0067/2564

สร้างเมื่อ : 23 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ภายใต้โครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค (นิลมังกรแคมเปญ)

เลขที่ อ0066/2564

สร้างเมื่อ : 17 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0064/2564

สร้างเมื่อ : 17 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมางาน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ด้านการสร้างตราสินค้า (Brain Power Innovative Branding Activity for Regional Enterprise)

เลขที่ อ0063/2564

สร้างเมื่อ : 5 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ในรูปแบบออนไลน์

เลขที่ อ0061/2564

สร้างเมื่อ : 4 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ภายใต้การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

เลขที่ อ0060/2564

สร้างเมื่อ : 3 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เลขที่ อ0059/2564

สร้างเมื่อ : 3 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำปี 2564

เลขที่ อ0055/2564

สร้างเมื่อ : 3 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะที่ 3 (Innovative Organization Program – IOP)

เลขที่ อ0058/2564

สร้างเมื่อ : 1 มี.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เลขที่ อ0053/2564

สร้างเมื่อ : 18 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 3”

เลขที่ อ0050/2564

สร้างเมื่อ : 17 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด