homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม ออกแบบและจัดทำ นิทรรศการในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0007/2563

สร้างเมื่อ : 20 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565)

เลขที่ อ0056/2562

สร้างเมื่อ : 16 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 (Public Private Chief Innovation Leadership #1)

เลขที่ อ0055/2562

สร้างเมื่อ : 16 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร และงานระบบไฟฟ้า อาคารอุทยานนวัตกรรม ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0054/2562

สร้างเมื่อ : 9 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) รุ่นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0053/62

สร้างเมื่อ : 30 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

เลขที่ อ0052/2562

สร้างเมื่อ : 19 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 4 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0051/2562

สร้างเมื่อ : 11 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และ งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย

ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และ งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย

สร้างเมื่อ : 9 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนในการจัดงาน SouthernMost Technology and Innovation Festival” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนในการจัดงาน SouthernMost Technology and Innovation Festival” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่

สร้างเมื่อ : 9 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และ งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย

เลขที่ อ0046/2562

สร้างเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0045/2562

สร้างเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) สำหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0044/2562

สร้างเมื่อ : 7 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด