สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค
สร้างเมื่อ 2 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564
สร้างเมื่อ 25 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร Microsoft 365 Business Standard
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2567)
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 2
สร้างเมื่อ 17 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 5 พ.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมการยกระดับความสารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม (SMEs to Innovation Based Enterprise)”
สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมา “จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ”
สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ภายใต้โครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค (นิลมังกรแคมเปญ)
สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมางาน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ด้านการสร้างตราสินค้า (Brain Power Innovative Branding Activity for Regional Enterprise)
สร้างเมื่อ 5 มี.ค. 2564