homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization BOK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0043/2562

สร้างเมื่อ : 5 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคาจ้างเหมาจัดทำระบบรวบรวมข้อมูลและติดตามพัฒนาการด้านศักยภาพนวัตกรรม ของเยาวชนโครงการ STEAM4INNOVATOR (Tracking)

ประกาศราคาจ้างเหมาจัดทำระบบรวบรวมข้อมูลและติดตามพัฒนาการด้านศักยภาพนวัตกรรม ของเยาวชนโครงการ STEAM4INNOVATOR (Tracking)

สร้างเมื่อ : 5 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0041/2562

สร้างเมื่อ : 27 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ด้านนวัตกรรม และการสื่อสารรับรู้นวัตกรรมของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0040/2562

สร้างเมื่อ : 23 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)

สร้างเมื่อ : 22 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

สร้างเมื่อ : 21 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data Driven Innovation) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0039/2562

สร้างเมื่อ : 16 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

จ้างดำเนินการจัดทำสมุดปกขาว (White Paper) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area – Based Innovation)

จ้างดำเนินการจัดทำสมุดปกขาว (White Paper) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area – Based Innovation)

สร้างเมื่อ : 5 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นระยะแรก (Startups in Residence) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อ0038/2562

สร้างเมื่อ : 2 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0037/2562

สร้างเมื่อ : 25 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด

จ้างเหมาจัดทำแนวทางการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตาม แนวทางดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index – GII)

จ้างเหมาจัดทำแนวทางการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตาม แนวทางดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index – GII)

สร้างเมื่อ : 22 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0036/2562

สร้างเมื่อ : 3 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด