homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6 อาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่ อ0034/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6 อาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0034/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมกลุ่มเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 เลขที่ อ0033/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมกลุ่มเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18  เลขที่ อ0033/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม" เลขที่ อ0032/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s  Innovation Inspirers)” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0032/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ อ0031/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0031/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 3 เลขที่ อ0030/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 เลขที่  อ0030/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 -27 เมษายน 2561

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 -27 เมษายน 2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 - 25 เมษายน 2561

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 - 25 เมษายน 2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ อ0028/2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่  อ0028/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างเมื่อ : 7 พ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางเดินทางศึกษาดูงานนวัตกรรมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและจัดการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561 ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐออสเตรียและราชอาณาจักรสเปน

ประกาศราคากลางเดินทางศึกษาดูงานนวัตกรรมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและจัดการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561  ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐออสเตรียและราชอาณาจักรสเปน

สร้างเมื่อ : 24 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเข้าร่วมงาน Web Summit 2018 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเข้าร่วมงาน Web Summit 2018  ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส

สร้างเมื่อ : 24 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม”

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (MIND CREDIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0029/2561

ดาวน์โหลด