สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์งาน Startup Thailand 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 14 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 12 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY)
สร้างเมื่อ 11 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตร ออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle)
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs)
สร้างเมื่อ 6 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการสร้างมุมมองใหม่จากธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก (Empowering with Mindset Changing of Innovation Business from local to Global Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0025/2562
สร้างเมื่อ 5 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำภาครัฐและเอกชน (DRIVE CONNECT) รุ่นที่ 1”
สร้างเมื่อ 5 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program)
สร้างเมื่อ 26 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs)
สร้างเมื่อ 26 ก.พ. 2562
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2019 เลขที่ อ0023/2562
สร้างเมื่อ 21 ก.พ. 2562
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0022/2562
สร้างเมื่อ 21 ก.พ. 2562