homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) เลขที่ อ0054/2561

ประกาศราคากลางประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) เลขที่ อ0054/2561

ดาวน์โหลด

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และเสนอแนะรูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมอาหาร

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และเสนอแนะรูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Incubation and Acceleration Center)

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม CCIO

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0053/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมภายใต้หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมภายใต้หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup 102: Thai Delicious) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0052/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0051/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0050/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0049/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาการสร้างเครือข่ายนวัตกรในการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวไทย (Rice Innovation Ecosystem Builder)

ประกาศราคากลางการประกวดราคาการสร้างเครือข่ายนวัตกรในการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวไทย (Rice Innovation Ecosystem Builder) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0048/256

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประเภทนิตยสาร Startup Thailand

ประกาศราคากลางการประกวดราคาออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประเภทนิตยสาร Startup Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0047/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0046/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0043/2561

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคต ของประเทศไทย : กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 2

ประกาศราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคต ของประเทศไทย : กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 2

ดาวน์โหลด