สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)
สร้างเมื่อ 22 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
สร้างเมื่อ 21 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data Driven Innovation) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 16 พ.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดทำสมุดปกขาว (White Paper) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area – Based Innovation)
สร้างเมื่อ 5 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นระยะแรก (Startups in Residence) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 2 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 25 เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำแนวทางการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตาม แนวทางดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index – GII)
สร้างเมื่อ 22 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 3 เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตร ออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle)
สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program)
สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางการการจ้างเหมาบริการดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 18 มี.ค. 2562