homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ (MOOCs) ระยะ 2

เลขที่ อ0038/2563

สร้างเมื่อ : 26 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย (Network Hardware) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0037/2563

สร้างเมื่อ : 24 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) รุ่นที่ 3

เลขที่ อ0036/2563

สร้างเมื่อ : 24 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ อ0035/2563

สร้างเมื่อ : 23 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงาน “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม สำหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน” ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0034/2563

สร้างเมื่อ : 19 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

เลขที่ อ0033/2563

สร้างเมื่อ : 19 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เลขที่ อ0032/2563

สร้างเมื่อ : 19 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.

เลขที่ อ0031/2563

สร้างเมื่อ : 19 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

เลขที่ อ0030/2563

สร้างเมื่อ : 16 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบ One Stop Service Online

เลขที่ อ0029/2563

สร้างเมื่อ : 16 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 2 (Public and Private Chief Innovation Leadership #2)

เลขที่ อ0028/2563

สร้างเมื่อ : 13 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures ในพื้นที่ภาคกลาง

เลขที่ อ0027/2563

สร้างเมื่อ : 13 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด