homeราคากลาง


ราคากลาง

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนนโยบายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้าน Smart logistics และ Supply chain management ในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0019/2562

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนนโยบายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้าน Smart logistics และ Supply chain management ในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0019/2562

สร้างเมื่อ : 18 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์

สร้างเมื่อ : 18 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

สร้างเมื่อ : 11 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

สร้างเมื่อ : 5 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

สร้างเมื่อ : 5 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่และการให้บริการของหน่วยงานบริการแบบ One-stop service ย่านเชียงใหม่–Chiangmai&Co.

ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่และการให้บริการของหน่วยงานบริการแบบ One-stop service ย่านเชียงใหม่–Chiangmai&Co.

สร้างเมื่อ : 1 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำหนังสือ The Founder เลขที่ อ0018/2562

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำหนังสือ The Founder เลขที่ อ0018/2562


สร้างเมื่อ : 29 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

สร้างเมื่อ : 24 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

สร้างเมื่อ : 24 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

สร้างเมื่อ : 24 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริหารจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นในงาน SXSW 2019 ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0017/2562

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริหารจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นในงาน SXSW 2019 ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0017/2562

สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) เลขที่ อ0016/2562

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) เลขที่ อ0016/2562


สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด