สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

 

doa

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

สสว.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ททท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

CEA

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)ETDA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

สถาบันโรคผิวหนัง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กทบ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

วช

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

TISTR

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

NSM

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

GISDA

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

สทน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 

NARIT

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

 

สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มว

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

สถาบันการศึกษา

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

สถาบันวิทยสิริเมธี

 

วิทยาลัยดุสิตธานี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

สถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน  

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

สมาคมธุรกิจ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สถาบันอาหาร

 

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

 

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

 

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 

สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย

 

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

 

สมาคมฟินเทคประเทศไทย

 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

 

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

 

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

 

มูลนิธิสัมมาชีพ 

 

 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

องค์กรต่างประเทศ

QUT Creative Enterprise Australia

 

Ghent University, Belgium

KU LEUVEN, Belgium

 

NIPTICT, Cambodia

 

ACCIO, Catalonia

 

CORFO, Chile

 

UC, Chile

 

TUSHOLDINGS, China

 

Business Finland

 

enpact, Germany

 

German Accelerator  

The Israel Innovation Authority

Startup Fukuoka City, Japan

 

Knowledge Capital, Japan

 

New Energy and Industrial Technology Development Organization, Japan

BAITEREX, Kazakhstan

QazTech Ventures, Netherlands

ahti, Netherlands

StartLife, Netherlands

Startup Poland

 

Startup Portugal

 

ASEAN Business Center, South Korea

KOSME, South Korea

 

The Center for Creative Economy Innovation, South Korea

 

United Nations Development Programme (UNDP)

NATEC, Vietnam