สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

สตาร์ทอัพ/สมาร์ทเอสเอ็มอี/กิจการเพื่อสังคม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Smart SMEs) และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 

ทำความรู้จัก "Startup" คืออะไร

วิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ (Startup) คือ ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในรูปแบบธุรกิจสามารถทําซ้ำ (Repeatable) และขยายตลาดได้โดยง่าย (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Growth)

 

สตาร์ทอัพจะประกอบด้วยสมาชิกในบริษัท/ทีม ดังนี้

 • CEO : Chief Executive Officer หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • CTO : Chief Technology Officer หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
 • COO : Chief Operating Officer หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 • CMO : Chief Marketing Officer หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
   

หรือในบางแห่งแบ่งออกเป็น 3H

 • Hustler : คนที่ดูแลด้านธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ กล้าที่จะเข้าหาโอหาสใหม่ๆ นักลงทุน นําเสนอผลงาน (หรือเทียบเคียงได้กับ CEO)
 • Hacker : นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ โปรแกรมเมอร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เกิดขึ้น ใช้งานได้จริง (หรือ CTO)
 • Hipster : นักออกแบบ นักการตลาด สื่อสารสร้างสรรค์ให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

 

แหล่งเงินทุนสําหรับสตาร์ทอัพ แบ่งได้ตามระดับ Stage ต่างๆ ดังนี้

 • Stage 1 : Idea Stage แหล่งเงินทุนที่มาจากคนใกล้ชิด หรือเป็นเงินทุนส่วนตัวของตนเอง (Bootstrapping) หรือการไปนําเสนอไอเดียผ่านการ Pitching โดยจะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
 • Stage 2 : Early Stage เมื่อธุรกิจเริ่มสร้าง Minimum Viable Product (MVP) ขึ้นมาทดลองใช้งาน สามารถหาแหล่งเงินทุนด้วยการเข้าร่วม Incubation หรือ Accelerator ต่างๆ โดยเข้าไปแข่งขันกับทีมอื่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุน หากสินค้าหรือบริการมีไอเดียที่ดีมีความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่น่าสนใจ จะมีกลุ่มนักลงทุนบุคคลที่เรียกว่า Angel Investor เข้ามาให้เงินทุนสนับสนุน เพื่อมาลงทุนในสตาร์ทอัพกลุ่มนั้นๆ ต่อไป
 • Stage 3 : Growth Stage เป็นระดับที่สตาร์ทอัพมีการขยายบริษัทให้มีความสามารถสูงขึ้น นักลงทุนที่เข้ามาร่วมลงทุน Stage นี้ เรียกว่า Venture Capital (VC)
 • Stage 4 : Exit Stage หลังจากผ่าน Growth stage ได้ดี จนมาถึง Exit stage คือ การนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว สถานะจะเปลี่ยนจาก "สตาร์ทอัพ" กลายเป็น "บริษัทมหาชน"

 

ทำความรู้จัก "Smart SMEs" คืออะไร

Smart SMEs ตามนิยามของ NIA คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการสนับสนุนด้านการเงิน โดยการพิจารณาจะเน้นความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีและการตลาด  

 

ทำความรู้จักกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) คืออะไร

กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน เมืองและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจผนวกกับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

 

โดย NIA มีโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุน "ผู้ประกอบการ" ทั้งที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ (Startup) และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ผ่านบริการ (Service) ทั้งในรูปแบบการให้เงินทุนสนับสนุน (Financial Support) การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) และองค์ความรู้นวัตกรรม (Innovation Intelligence)

โครงการสำหรับคุณ

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

คอนเทนต์นวัตกรรม

ดูทั้งหมด