สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ "ชาติแห่งนวัตกรรม" โดยการสร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมนั้นต้องอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ การศึกษาและสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่สำคัญคือ การพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตด้านนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างมั่นคงผ่านโครงการการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพและผู้นำด้านนวัตกรรม รวมทั้งขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Data-driven Innovation)

 

เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand Alliance)

มีเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอด และขยายผลนวัตกรรมไทยทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดโลก ผ่านแนวการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้

1. การร่วมสื่อสารเผยแพร่นวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายฯ และ NIA ร่วมกันนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นหรือให้การสนับสนุนมาสื่อสารเผยแพร่ให้คนไทยทั่วโลก เกิดความตื่นตัวและรับรู้คุณค่าใหม่ทางนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่ทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นสร้างรายได้ส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ ด้านนวัตกรรมให้แก่ประเทศไทย

2.การร่วมสร้างแรงบันดาลใจนวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายฯ และ NIA ร่วมกันนำนวัตกรรมที่โดดเด่น มาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์การเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านนวัตกรรม ของประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมขั้นในองค์กรทุกภาคส่วนของประเทศไทย

3. การร่วมพัฒนาศักยภาพนวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายฯ และ NIA ร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของบุคลากรและหน่วยงานในเครือข่ายฯ ให้เกิดการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่องค์กรได้และก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร

4.การร่วมพัฒนาต่อยอดและขยายผลนวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายฯ และ NIA นำนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่มีศักยภาพมาร่วมกันขยายผลให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรม การต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมให้เกิดการลงทุนจับคู่ธุรกิจและขยายตลาดนวัตกรรม

5. การร่วมเชื่อมโยงข้อมูลนวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายฯ และ NIA ร่วมกันเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างแดชบอร์ดข้อมูล นวัตกรรมประเทศไทยที่โดดเด่น เพื่อใช้สื่อสารสร้างภาพลักษณ์นวัตกรรมของประเทศไทยและนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ

โดยหน่วยงานภาครัฐมีบทบาท ดังนี้

  • ผลักดันเชิงนโยบายในการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ 
  • สร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลนวัตกรรมของประเทศ 
  • สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  • ยกระดับทักษะความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ  
  • เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในประเทศ

 

โครงการการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพและผู้นำด้านนวัตกรรม เช่น

 

การขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมด้วยข้อมูล (Data-driven Innovation)

โดยการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานของข้อมูล (Data-driven Decision Making) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ สร้างเครื่องมือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์และประเมินระบบนวัตกรรม พัฒนากลไกการสนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมและทันสมัยผ่านศูนย์รวบรวมข้อมูลดิจิทัลและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) >> Thailand Innovation Portal

โครงการสำหรับคุณ

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

คอนเทนต์นวัตกรรม

ดูทั้งหมด