สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Government Procurement Transformation
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจำปี 2561
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคา“จ้างเหมาในการจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival”
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาสร้างแบรนด์ “นวัตกรรมประเทศไทย”
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจำปี 2561
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประเภทนิตยสาร Startup Thailand เลขที่ อ0055/2561
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) เลขที่ อ0054/2561
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และเสนอแนะรูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมอาหาร
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม CCIO
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมภายใต้หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561