สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
จ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค เลขที่ อ0021/2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
เช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศไทย เลขที่ อ0020/2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สนช. ประจำปีงบประมาณ 2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งการเริ่มต้นสตาร์ทอัพ”
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศร่าง เลขที่ อ0058/2560
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) 19 ก.พ.-30 ก.ย.61
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) 15 ม.ค.-30 ก.ย.61
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (Innovation Management Project Application) เลขที่ อ0016/2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่ อ0019/2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม 8 สัปดาห์ สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เลขที่ อ0018/2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561