สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประเภทนิตยสาร Startup Thailand เลขที่ อ0055/2561
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) เลขที่ อ0054/2561
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และเสนอแนะรูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมอาหาร
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม CCIO
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมภายใต้หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018
สร้างเมื่อ 14 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
สร้างเมื่อ 14 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาการสร้างเครือข่ายนวัตกรในการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวไทย (Rice Innovation Ecosystem Builder)
สร้างเมื่อ 13 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประเภทนิตยสาร Startup Thailand
สร้างเมื่อ 13 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3
สร้างเมื่อ 12 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สร้างเมื่อ 12 พ.ย. 2561