สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

แผนดำเนินงาน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ฉบับรายละเอียดโครงการ)
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564
แผนการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564
กรอบการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564
รายละเอียดแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สร้างเมื่อ 12 พ.ค. 2564