homeแผนดำเนินงาน


แผนดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สนช. 2560-2564

Download

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-สนช. 2560-2564

Download

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ ปี 2560 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Download

ดาวน์โหลด

แผนดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Download

ดาวน์โหลด

แผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Download

ดาวน์โหลด

แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Download

ดาวน์โหลด