สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power Forum) ในชื่องาน “SPLASH” เลขที่ อ0045/2567
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างสำนักงานสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2568 เลขที่ อ0039/2567
สร้างเมื่อ 23 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการการขยายตลาดไปสู่ประเทศญี่ปุ่น เลขที่ อ0038/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 6 เลขที่ อ0036/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหวในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค เลขที่ อ0034/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านการเกษตร เลขที่ อ0033/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ สนช. เลขที่ อ0032/2567
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินงานหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการนวัตกรรม รุ่นที่ 2 เลขที่ อ0031/2567
สร้างเมื่อ 9 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567 เลขที่ อ0029/2567
สร้างเมื่อ 14 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินงาน “โครงการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South STEAM4INNOVATOR Coaching Program)” ปีงบประมาณ 2567 เลขที่ อ0027/2567
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกสู่การขยายตลาด เลขที่ อ0026/2567
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมการแพทย์ เลขที่ อ0025/2567
สร้างเมื่อ 6 มี.ค. 2567