สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

การกำกับดูแล

News d-none 30 ตุลาคม 2561 14,168

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] ได้วาง “แนววิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546″ โดยการบริหารราชการเพื่อบรรลุให้เป้าหมาย ดังนี้

 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สนช. 1

มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

 1. สนช. มีการ “กำหนดพันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การ” ที่ชัดเจน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงาน
 2. การดำเนินงานของ สนช. ต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
 3. การกำหนด “แผนการดำเนินงานของ สนช.” ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
 4. สนช. ต้อง “ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ” สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์การ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
 5. มีการสื่อสารที่ดี มีการตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
 6. มี “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 7. จัดให้มี “การทบทวนภารกิจ” ว่า ภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงแผนการดำเนินงาน งบประมาณ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน
 8. จัดให้มี “ระบบสารสนเทศ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สนช.
 9. ในกรณีที่ สนช. ได้รับคำร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร สนช.จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป กรณีมีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งผลการดำเนินการให้บุคคลนั้นทราบด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบสารสนเทศของ สนช. ด้วยก็ได้ กรณีแจ้งผ่านระบบสารสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น
 10. ให้ สนช. มี “การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ” โดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนความสำเร็จในการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
 11. ให้ สนช. มี “การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร” โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้นั้นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ รวมถึงประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่สำนักงานได้รับจากการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้นั้น

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส