homekeyboard_arrow_rightการมีส่วนร่วมของผู้บริหารต่อการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารต่อการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565

กิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1/2565

ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมการพบปะหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (Town Hall ครั้งที่ 1/2565) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์   โดยมีบุคลากรประมาณ 100 คนเข้าร่วม ทั้งนี้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผสนช.)และผู้บริหาร ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งต้องการให้สำนักงานฯ ปฏิบัติงานควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส่ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และยังกล่าวถึงนโยบาย NIA ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ No Gift Policy งดรับของขวัญ กระเช้า ทุกเทศกาล ซึ่งมีการประกาศตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยให้พนักงานและบุคลากรทุกท่านถือปฏิบัติ นอกจากนั้นยังถือให้การปฏิบัติงานต้องมีประสิทธิภาพถึงแม้จะอยู่ในช่วงการดำเนินงานแบบ Work from Home (WFH) ให้พนักงานตระหนักในการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานฯ เพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในสำนักงานฯ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ถือเป็นการตรวจสอบและร่วมกันให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงการทำงานของสำนักงานฯ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารความต่อเนื่อง ยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและความสำคัญการพัฒนามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในที่หน่วยงาน เพื่อให้การทำงานของสำนักงานฯ อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมและความโปร่งใส และทำให้เกิดความตระหนักในเรื่องของหลักธรรมภิบาลและการทำงานบนพื้นฐานคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กร