สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และเสริมการทำงานบนพื้นฐานความโปร่งใส่ตรวจสอบได้ ปี 2566

News 26 มกราคม 2566 2,324

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และเสริมการทำงานบนพื้นฐานความโปร่งใส่ตรวจสอบได้ ปี 2566

NIA รวมแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy

ในวันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบุคลากรประมาณ 100 คนเข้าร่วม ทั้งนี้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผสนช.) และผู้บริหาร ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งต้องการให้สำนักงานฯ ปฏิบัติงานควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส่ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และยังกล่าวถึงนโยบาย NIA ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ No Gift Policy งดรับของขวัญ กระเช้า ทุกเทศกาล ซึ่งมีการประกาศตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 โดยให้พนักงานและบุคลากรทุกท่านถือปฏิบัติ นอกจากนั้นยังสร้างความตระหนักให้พนักงาน โดยมองว่าสำนักงานฯ เป็นองค์กรนวัตกรรมที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานฯ เพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในสำนักงานฯ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ถือเป็นการตรวจสอบและร่วมกันให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงการทำงานของสำนักงานฯ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารความต่อเนื่อง ยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและความสำคัญการพัฒนามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในที่หน่วยงาน เพื่อให้การทำงานของสำนักงานฯ อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมและความโปร่งใส และทำให้เกิดความตระหนักในเรื่องของหลักธรรมภิบาลและการทำงานบนพื้นฐานคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กร