homekeyboard_arrow_rightนโยบายไม่รับของขวัญ

นโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy)NIA ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

❌ No Gift Policy ❌ งดรับของขวัญ กระเช้า ทุกเทศกาล

#NoGiftPolicy #NIA #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ