สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมตลาด ด้านการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0019/2566
สร้างเมื่อ 20 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับความสามารถธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโต บน e-Marketplace Platform ของผู้ประกอบการนวัตกรรม (4 ภาค) (INNOMALL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0018/2566
สร้างเมื่อ 20 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0014/2566
สร้างเมื่อ 6 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0013/2566
สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดทำหนังสือ The Founder เล่ม 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0012/2566
สร้างเมื่อ 22 ธ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 (Pioneering Innovator Network : PIN#4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0005/2566
สร้างเมื่อ 21 ธ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0006/2566
สร้างเมื่อ 21 ธ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0007/2566
สร้างเมื่อ 19 ธ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0008/2566
สร้างเมื่อ 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0009/2566
สร้างเมื่อ 13 ธ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 6 ธ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 6 ธ.ค. 2565