homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมห้องทดลองเมือง (City Lab) ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทคกรุงเทพมหานคร

เลขที่ อ0025/2565

สร้างเมื่อ : 28 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงนวัตกรรมเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0040/2565

สร้างเมื่อ : 25 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะที่ 4 (Innovative Organization Program – IOP) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0039/2565

สร้างเมื่อ : 24 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 4”

เลขที่ อ0038/2565

สร้างเมื่อ : 22 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช.

เลขที่ อ0035/2565

สร้างเมื่อ : 21 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแพลตฟอร์มบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (National Innovation Data Access Platform)

เลขที่ อ0020/2565

สร้างเมื่อ : 21 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

เลขที่ อ0030/2565

สร้างเมื่อ : 18 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (Trainers’ LAB) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0037/2565

สร้างเมื่อ : 18 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น

เลขที่ อ0033/2565

สร้างเมื่อ : 18 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Global Startup Hub: EEC)

เลขที่ อ0032/2565

สร้างเมื่อ : 18 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (Global Startup Hub: BKK)

เลขที่ อ0031/2565

สร้างเมื่อ : 18 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ฐานนวัตกรรมไทย เพื่อความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี 2565: Corporate SPARK 2022

เลขที่ อ0034/2565

สร้างเมื่อ : 17 ก.พ. 2565
ดาวน์โหลด