homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Global Startup Hub: CNX)

เลขที่ อ0008/2565

สร้างเมื่อ : 5 ม.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคมสำหรับโครงการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

เลขที่ อ0007/2565

สร้างเมื่อ : 5 ม.ค. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 3

เลขที่ อ0004/2565

สร้างเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการช่องยูทูบของ สนช. (NIA Channel)

เลขที่ อ0001/2565

สร้างเมื่อ : 9 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมา “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” (Deep South Innovation Business Coaching Program)

เลขที่  อ0002/2565

สร้างเมื่อ : 9 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565

เลขที่ อ0003/2565

สร้างเมื่อ : 9 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

เลขที่ อ0102/2564

สร้างเมื่อ : 12 ต.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ปีงบประมาณ 2565

เลขที่ อ0101/2564

สร้างเมื่อ : 23 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค

เลขที่ อ0097/2564

สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เลขที่ อ0099/2564

สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม

เลขที่ อ0098/2564

สร้างเมื่อ : 16 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจเริ่มต้น จากโครงการ Startup Thailand League

เลขที่ อ0096/2564

สร้างเมื่อ : 14 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด