สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกสู่การขยายตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0026/2567
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (Brainpower) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0021/2567
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South STEAM4INNOVATOR Coaching Program) ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0027/2567
สร้างเมื่อ 9 เม.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ด้านการลงทุน (Invest Startup Thailand) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0019/2567
สร้างเมื่อ 9 เม.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม รุ่นที่ 4 (SME to IBE 4) โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 28 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0020/2567
สร้างเมื่อ 27 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ (MOOCs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0022/2567
สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการพัฒนากลไกความเชื่อมโยงย่านนวัตกรรมในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 19 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาและร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนามาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0018/2567
สร้างเมื่อ 14 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ STEAM4INNOVATOR Center 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0016/2567
สร้างเมื่อ 14 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเชื่อมโยงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสู่การต่อยอดมูลค่าทางสินทรัพย์ดิจิทัล โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 13 มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการส่งเสริมการเชื่อมโยงนวัตกรรมทางการแพทย์ของย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 13 มี.ค. 2567