homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการโค้ชสำหรับผู้บริหาร

เลขที่ อ0088/2564

สร้างเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

เลขที่ อ0084/2564

สร้างเมื่อ : 7 มิ.ย. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดทำหนังสือ The Founder เล่ม 2

เลขที่ อ0083/2564

สร้างเมื่อ : 31 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดําเนินการจัดทําโครงสร้างเว็บ (Web Portal) นวัตกรรมเชิงพื้นที่

เลขที่ อ0082/2564

สร้างเมื่อ : 31 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทยผ่านสื่อสังคม ออนไลน์

เลขที่ อ0081/2564

สร้างเมื่อ : 25 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม

เลขที่ อ0079/2564

สร้างเมื่อ : 25 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลยุทธ์เพื่อทดลองใช้กลไกการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท

เลขที่ อ0080/2564

สร้างเมื่อ : 21 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสื่อสารนวัตกรรมประเทศไทยเชิงรุก

เลขที่ อ0075/2564

สร้างเมื่อ : 19 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำกลไกพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ย่านไซเบอร์เทค กรุงเทพมหานคร (Bangkok CyberTech District)

เลขที่ อ0078/2564

สร้างเมื่อ : 18 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคต (Images of Futures) ปี 2564 ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0077/2564

สร้างเมื่อ : 11 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ย่านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุน

เลขที่ อ0076/2564

สร้างเมื่อ : 7 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างเหมาบริหารดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้ นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ครั้งที่ 2

เลขที่ อ0072/2564

สร้างเมื่อ : 7 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด