สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสมุดปกขาว (White Paper) การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีด้านดนตรี ศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ (MAR Tech)
สร้างเมื่อ 23 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 -2568)
สร้างเมื่อ 16 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม STEAM4NNOVATOR
สร้างเมื่อ 16 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำระบบบริหารจัดการความรู้ (NIA Knowledge Management)
สร้างเมื่อ 15 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบ One Stop Service Online
สร้างเมื่อ 9 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ (MOOCs) ระยะ 2
สร้างเมื่อ 8 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) รุ่นที่ 3
สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย (Network Hardware) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 3 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 2 (Public and Private Chief Innovation Leadership 2)
สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงาน “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม สำหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน”
สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2563