สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น เทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G
สร้างเมื่อ 26 มี.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการลงทุนระยะเริ่มต้น (Angel Investor)
สร้างเมื่อ 26 มี.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data-driven Innovation) ระยะที่ 2
สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถ ทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 5 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #5)
สร้างเมื่อ 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 2 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สร้างเมื่อ 6 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-driven entrepreneur IDE) สู่การดำเนินโครงการนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ Israel Innovation Authority (IIA) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 20 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง (Database) ของระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Startup Thailand League ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 15 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร Founder Apprentice 2563 ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพ STEAM4INNOVATOR กลุ่มเครือข่ายเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 8 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (Deep South Innovation Business Coaching Program) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 9 ธ.ค. 2562