homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0022/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือ 10 Hottest Startups in Asia ฉบับภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0022/2561

สร้างเมื่อ : 5 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0025/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0025/2561

สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0022/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือ 10 Hottest Startups in Asia ฉบับภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0022/2561

สร้างเมื่อ : 13 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0021/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาคด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0021/2561

สร้างเมื่อ : 27 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0016/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม(Innovation Management Project Application) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0016/2561

สร้างเมื่อ : 12 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0019/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0019/2561

สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0018/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม 8 สัปดาห์ สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (Eight-Week Coaching of Innovative Business Management Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0018/2561

สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0017/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษามูลค่าผลกระทบและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0017/2561

สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0013/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อการเรียน ด้านการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0013/2561

สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0011/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0011/2561

สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษามูลค่าผลกระทบและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษามูลค่าผลกระทบและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างเมื่อ : 26 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0013/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อการเรียน ด้านการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0013/2561

สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด