สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน”
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที
สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Management System) ประจำปีงบประมาณ 2565
สร้างเมื่อ 18 มี.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกในสื่อต่างประเทศ
สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สร้างเมื่อ 17 มี.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านการทำธุรกิจนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการภูมิภาค
สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินจัดกิจกรรมบ่มเพาะ เพื่อเร่งสร้างธุรกิจของนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรม Startup Thailand League
สร้างเมื่อ 2 มี.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 5
สร้างเมื่อ 28 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมา “จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ”
สร้างเมื่อ 28 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
สร้างเมื่อ 28 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมห้องทดลองเมือง (City Lab) ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทคกรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ 28 ก.พ. 2565