สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศร่างขอบเขตงาน เลขที่ อ0061/2561
สร้างเมื่อ 22 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์เครือข่ายเยาวชนและจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์เพื่อสร้างความตระหนักในแผนพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเยาวชน
สร้างเมื่อ 20 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สร้างเมื่อ 20 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินงาน Social Innovation Driving unit เฉพาะด้าน
สร้างเมื่อ 20 ส.ค. 2561
จ้างเหมาเปลี่ยน/ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เหตุน้ำท่วมขังชั้นใต้ดิน B2 อาคารอุทยานนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค เลขที่ อ0021/2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
จ้างที่ปรึกษาศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ อาคารอุทยานนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์เครือข่ายเยาวชนและจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ เพื่อสร้างความตระหนักในแผนพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเยาวชน
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 ในระดับภูมิภาค เลขที่ อ0021/2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
เช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561